અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની જ્યોતિષીઓ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર જ્યોતિષીઓ સરનામું ફોન નં
સી ટી એમ રુદ્રાક્ષ જ્યોતિષ બરોડા એક્સપ્રેસ હાઈવે, સી.ટી.એમ., અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૬૦૧૫૩૭૫૫૫
સી ટી એમ માઁ ભદ્રકાળી જ્યોતિષ ૨૦,૨૧ સીંન્ધેશ્વર પાર્ક, સીંધવાઈ માતાના મંદિરની પાસે, સી.ટી.એમ., અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૯૭૪૦૮૭૧૬૫
સી. જી. રોડ આમીલ અમનભાઈ જ્યોતિષ એ/૫૪, સીટી સેન્ટર, સ્વસ્તિક ચાર રસ્તા પાસે, સી જી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૩૭૬૪૭૬૭૬૧
સી. જી. રોડ સતનામ એસટ્રો સર્વિસ એફ ૩ સહજાનંદ કોમ્પલેક્ષ, પંચવટી પેટ્રોલ પંપ પાસે, સી. જી. રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૨૬૬૯
સી. ટી. એમ ચામુંડા જ્યોતિષ ૩૧, શીવશક્તિ સો., જુના પેટ્રોલ પંપ રોડ, કેનાલ રોડ, સી. ટી. એમ., અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૮૮૬૬૧૧૬૮૨૬
સી. ટી. એમ આશુતોષ ઈન્ડ્રસ્ટ્રીસ ૧, વ્હાઈલ હાઉસ, ઝાગડીયા બ્રિજ પાસે, એલ. જી. કોર્નર, સી. ટી. એમ. અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૫૪૫૨૧
સી. ટી. એમ દિવ્યદર્શન જ્યોતિષ નં. ૭ રામરથ સો. રાષ્ટ્રભારતી સ્કુલ પાસે, લાલ બંગલા સામે, સીટીએમ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૭૧૨૩૭૯૮૪૭
સી. ટી. એમ મહેન્દ્ર એમ. જોષી ૩૮, રાજેશ્વર સો., સી. ટી. એમ. ક્રોસ રોડ, એન એચ ૮, સી.ટી.એમ., અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૫૧૩૧૦
સી.જી.રોડ પ્રતિક એમ. ઝવેરી ૨૨૫, ઈસ્કોન એરકેડ, રત્નમ કોમ્પલેક્ષની સામે, સી.જી.રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૩૩૬૩
સુભાષ બ્રિજ અમરદિપ જ્યોતિષ ડી/૩, જ્ઞાનશાલા નગર સો., કલેકટર ઓફિસ સામે, આર ટી ઓ ઓફિસ, સુભાષ બ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૭ (૯૧)-૯૯૨૪૬૨૮૩૦૭
સુભાષ બ્રિજ શીવમ જ્યતિષ એ/૩, તીર્થદેવભુમિ એપાર્ટમેન્ટ, રિધ્ધી સિધ્ધી નોવેલ્ટી પાસે, મેટ્રોપોલ હોટલ પાસે, આર ટી ઓ સર્કલ, કેશવનગર, સુભાષ બ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૫૯૯૬૫
સુભાષબ્રિજ કુંજબિહારી એ પાંન્ડે શરદક્ષેત્ર રબારીવાસ, ધર્મદા હોસ્પિટલની પાછળ, ચંદ્રબાગ પોલની પાસે, ગાંધી આશ્રમ, સુભાષબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૭ (૯૧)-૯૯૨૪૯૨૦૫૪૮
સેટેલાઈટ સાંઈ શીવ જ્યોતિષ સી-૨૦૬, પંચધારા પ્લાઝા, શીરોમણી કોમ્પલેક્ષની સામે, ચોઈસ રેસ્ટોરન્ટની પાછળ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૪૨૯૪૩૯૬૩૫
સેટેલાઈટ સાંઈ સમરત જ્યોતિષ અરુન એપાર્ટમેન્ટ, જોધપુર વિલેઝ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૭૨૭૬૯૪૭૮૪
સેટેલાઈટ રુદ્રેશ રાવળ સી-૩૦૩, મોહિની ટાવર, ત્રીજે માળ, શ્રદ્ધા પેટ્રોલપંપની પાસે, એબોવ અતિથી, જંજીસ બંગ્લોઝ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૧૭૭૦
સેટેલાઈટ રુદ્રાક્ષ જ્યોતિષ બી-૩, નેહાપાર્ક સોસાયટી, બીલેશ્વર મહાદેવ રોડ, ૧૩૨ ફુટ રીંગ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૨૨૮૨૪૪૮૪૪
સેટેલાઈટ રાજશક્તિ જ્યોતિષ ૧૮, વિપુલ વિહાર સોસાયટી, કામેશ્વર સ્કુલની પાછળ, જોધપુર રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૭૯૨૨૯૧૬૨
સેટેલાઈટ પરસહર જ્યોતિષ બી-૬૬, નંદનવન-૨, જોધપુર ગામ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૦૯૯૦૫૬૯૬૩
સેટેલાઈટ પરમ પુજ્ય શ્રી લીલાશાહ જ્યોતિષ યુ-એલ-૧, સિદ્ધ સીલા કોમ્પલેક્ષ, પ્રેરણાતીર્થ દેરાસરની સામે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૩૨૧૨૩૭
સેટેલાઈટ પંચમુખી જ્યોતિષ બી, સુર્યા સાગર ફ્લેટ, અનુપમ સોસાયટી, જોધપુર ગામ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૭૧૪૧૨૧૫૨૭
સેટેલાઈટ ઓમ મહાદેવ જ્યોતિષ ૧૨૫, શીવરંજની સોસાયટી, શીવરંજની ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૭૯૧૮૧૪૬૨
સેટેલાઈટ મહાલક્ષ્મી ચશ્મા ઘર એન્ડ લક્ષ્મી જ્યોતિષ ૧૦૫, વૃંદાવન શોપિંગ સેન્ટર, ૧૩૨ ફુટ રીંગ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૧૪૫૪
સેટેલાઈટ માઁ દુર્ગા એસ્ટ્રોલોજી પહેલે માળ, ૯, અંબર સોસાયટી, કામેશ્વર સ્કુલની સામે, જોધપુર ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૮૧૪૧૬૭૦૦૭૧
સેટેલાઈટ માઁ દુર્ગા એસ્ટ્રોલોજી એફ-૭, અદિતરાજ એરકેડ, હેત્વી ટાવરની સામે, સીમા હોલ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૦૯૬૪૬
સેટેલાઈટ જાનિ ચંદ્રકાંત જે. ૧૫-૧૭૫, પરિશ્રમ ફલેટ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૪૦૧૨૭
સેટેલાઈટ હર્ષદ ભટ્ટ બી/૯, રૂક્ષ્મણી સો., કેન્યા એપાર્ટમેન્ટ પાસે, શ્યામલ શો હાઉસ પાસે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૯૨૭૫
સેટેલાઈટ ભટ્ટ વસંતલાલ હસમુખલાલ બી ૮૦૧ અર્થ એવન્યુ, મથુર હોલ સામે, આનંદ નગર ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૩૦૨૨૦
સેટેલાઈટ ભગવતી એસ્ટ્રોલોજર એન્ડ નુરોલોજીસ્ટ બી - ૫૦૩, મહારાજા કોમ્પલેક્ષ, કિર્તી સાગર ટાવર સામે, પ્રેરણાતીર્થ દેરાસર પાસે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૬૬૨૭૩૧૨૩૩
સેટેલાઈટ અક્ષય શાહ સી/૮, યુનિક એપાર્ટમેન્ટ, મહાબલેશ્વર ફ્લેટ્સ પાછળ, જોધપુર ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૭૧૪૭૩૭૫૦૦
સેટેલાઈટ શ્રી અશોક જ્યોતિષ આઈ. ૯૦૩ અગ્રવાલ એપાર્ટમેન્ટ, મધુર હોલ પાછળ, આનંદનગર રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૧૧૬૭
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17