અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની જ્યોતિષીઓ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર જ્યોતિષીઓ સરનામું ફોન નં
બોપલ મોઢેશ્વરી જ્યોતિષ કાર્યાલય એ/૨૦૧, રાજશ્રી એપાર્ટમેન્ટ, નંનેશ્વર મહાદેવ મંદિર પાસે, ઈન્ટુસટોર્થીમ ફેક્ટરી, બોપલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૪૧૭૬
બોપલ શ્રી શક્તિ વાસ્તુ શોપ એફ/૭, બંસારી કોમ્પલેક્ષ, એચપી પેટ્રોલ પંપ પાછળ, બોપલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-૯૮૯૮૧૧૪૮૩૫
મણીનગર રેખા રાવળ ૪, તુલસીશ્યામ, ૩૦ ધનલક્ષ્મી સોસાયટી, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૯૮૨૦
મણીનગર રાજ્સ એસ્ટ્રોલોજી ૧૦૧, આશીર્વાદ ફ્લેટ, સરસવતી સ્કુલની સામે, મણીનગર ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૮૧૨૮૯૩૮૧૪૬
મણીનગર રાજકમલ જ્યોતિષ ૬૯, ભાવદિપ પાર્ક સોસાયટી, ગોરના કુવાની પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૭૧૪૪૦૨૩૧૦
મણીનગર રાહુલ જોષી ૯, પટેલ સોસાયટી, રમુજીલાલ મેમરીયલ હોલની સામે, જવાહર ચોકની પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૮૨૫૩૨૧૯૧૦
મણીનગર ઓમ સાંઈ જ્યોતિષ ૧, ક્રિષ્ના નીવાસ, પુનમ ફ્લેટની સામે, રાજસ્થાન કિરાણા સ્ટોર્સની પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૮૭૯૯૭૭૦૩૬
મણીનગર મહેન્દ્રભાઈ જે. રાજગુરુ જ્યોતિષ ૬, આઈડીયલ કોલોની, જયહિંદ સ્કુલની પાછળ, રાધાવલ્લભ, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૪૭૬૬
મણીનગર મહારુદ્ર જ્યોતિષ ૧૦૧, પહેલે માળ, નટરાજ ફ્લેટ, કુમકુમ વિદ્યાલયની સામે, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૯૭૯૮૪૯૦૫૮
મણીનગર માઁ શક્તિ જ્યોતિષ જી-૬-૯, પવન પુત્ર ફ્લેટ, શ્રીનગર સોસાયટીની પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૪૨૬૫૧૬૦૩૪
મણીનગર માઁ કલ્યાણ જ્યોતિષ દક્ષિણી સોસાયટી, બંસીધર બિલ્ડીંગની પાસે, રત્નમણી બિલ્ડીંગની સામે, ઘોડાસર રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૮૭૯૩૪૨૧૯૧
મણીનગર માઁ કાલિકાસાધના એસ્ટ્રોલોજી હાઉસ નં-૩,હીરાભાઈ પાર્ક, સુર્યા સીટીની સામે, ઉત્તમનગર, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૮૭૯૯૧૮૧૩૧
મણીનગર કનક બોસમીયા ૨૮, શંકર-૨, જગાભાઈ પાર્ક, રામબાગ, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૩૧૧૬૫
મણીનગર કાલીકા જ્યોતિષ બોમ્બે ચોપાટી આઈસ્ક્રીમની પાછળ, હરિપુરા ક્રોસીંગ રોડ, શાહ માર્કેટ ક્રોસ રોડ, મણીનગર (ઈસ્ટ) અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૮૭૯૧૭૫૧૮૦
મણીનગર કાલેશ્વર જ્યોતિષ શ્રીનાથ એપાર્ટમેન્ટ, વ્યાસવાડીની પાછળ, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૮૨૪૪૩૨૩૧૬
મણીનગર જ્યોતિષ રેહમાનિ સાહેબ પાર્થ એપાર્ટમેન્ટ, વલ્લભવાડી બસ સ્ટેન્ડની પાસે, ભૈરવનાથ રોડ, જવાહર ચોક, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૮૨૪૨૭૪૫૭૫
મણીનગર જતિન જાનિ મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૮૪૮૭૦
મણીનગર હેમંત મહારાજ ૫૫/૬૫૬, રુશીકેશ નગર હાઉસીંગ સો., હરીપુરા, મણીનગર પૂર્વ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૮૯૮૬૮૦૩૪૭
મણીનગર હરી ઓમ જ્યોતિષ ૭ ભવન સો., બીએસએનએલ ઓફિસ સામે, ભૈરવનાથ ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૬૩૮૬૨૬૭૭૧
મણીનગર ગાયત્રી દર્શન જ્યોતિષ ૧૦૪, શીવ કોમ્પલેક્ષ, હીરાભાઈ ટાવર પાસે, ઈશ્વરનગર બસ સ્ટેશન, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૮૯૮૪૭૬૯૫૮
મણીનગર બ્રહ્મયોગ જ્યોતિષ કાર્યાલય ૫૨ જયનગર સો., મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૮૨૫૭૭૮૬૬૭
મણીનગર ભારતીય જ્યોતિષ સંસ્થાન જલારામ પાર્ક સો., દક્ષિણી સો. પાછળ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૮૯૮૫૭૮૩૬૩
મણીનગર અશીતા દેસાઈ શિક્સ રેડીંગસ મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૮૯૮૦૦૮૧૮૧૮
મણીનગર અગસ્થીયાર શ્રી શીવ નાદી એસ્ટ્રોલોજીકલ ૫૫, હરી કોલોની, રેલ્વે કોલોની પાસે, શીતળા માતાજી મંદિર પાસે, મણીનગર (પૂર્વ), અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૮૨૪૫૬૬૪૪૯
મણીનગર શ્રી સુદર્શન જ્યોતિષ ભગવતી નિવાસ, બેન્ક ઓફ બરોડા પાસે, ગીતા મંદિર રોડ, ભુલાભાઈ પાર્ક, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૮૯૮૨૫૮૬૭૬
મણીનગર અગસ્થીયાર શ્રી શીવ નાદી એસ્ટ્રોલો સેન્ટ. ૧૫૦/૧૧૭૬ ગુજરાત હાઉસ બોર્ડ, ફિઝીકલ ગ્રાઉન્ડ સામે, ખોખરા, મણીનગર પૂર્વ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૪૨૬૭૫૬૫૩૫
મણીનગર દેવેન્દ્રભાઈ એમ. શુક્લા ૧૫, ત્રિશુલ સો., ચોકસી પાર્ક સામે, શીવમ સો. પાછળ, વૃંદાવન સો. પાસે, ઉત્તમનગર કેનેલ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૯૭૭૭૬
મણીનગર ડૉ. ઘનશ્યામ એન. રાજગુરુ ૧૦૧, સફલ્ય એપાર્ટમેન્ટ, ધૂન સ્કુલ સામે, જયહિન્દ ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૨૨૭૦
મણીનગર ન્યાય વિજય જ્યોતિષ વિધ્યોથેજક ટ્રસ્ટ મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૮૯૮૦૫૮૫૧૦
મણીનગર શ્રી વિજય મહારાજ ૭ માતૃછાયા ફલેટ, મ્યુનસિપલ સ્કુલ ૧૧ ૧૨ સામે, મનીયાસા સો., મણીનગર પૂર્વ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૭૨૫૫૮૭૦૩૮
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17