અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની જ્યોતિષીઓ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર જ્યોતિષીઓ સરનામું ફોન નં
વેજલપુર શ્રી આચાર્ય દુર્ગાપ્રસાદ શાસ્ત્રી ૫ ચિત્રકુટ એપાર્ટમેન્ટ, વસ્ત્રાપુર રેલ્વે સ્ટેશન પાસે, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૨૪૧૪
વેજલપુર રુદ્ર એસ્ટ્રોલોજી વાસ્તુ એન્ડ એસ્ટ્રો જેમ. ૨૮ બીજો માળ સહયોગ એપાર્ટમેન્ટ ૨, વેજલપુર બસ સ્ટેન્ડ સામે શાન્તીનાથ એપાર્ટમેન્ટ પાસે, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૦૮૬૧
વેજલપુર દેવાંસ મેટ્રીમોની એફ ૩૯ બ્લોક ૭ શ્યામલ શક્તિ ફ્લેટ, જલતરંગ સો. વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૨૦૨૭૭
વેજલપુર વિનોદ રાવલ શ્રીનંદ નગર ૩, જૈન મંદિર સામે, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૮૦૦૦૦૮૫૧૦૪
વેજલપુર જલારામ એસ્ટ્રોલોજી આર ૨૦૩ શ્રીનંદ નગર પાર્ટ - ૨, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૦૧૬૪૦૩૪૦૫
શાહ આલમ રાંતિદેવી એ. ઉપાધ્યાય બી-૧૧, માતીલાલ પાર્ક, મીરા સીનેમાની સામે, શાહ આલમ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૩૧૮૬૬
શાહીબાગ માઁ અંબે જ્યોતિષ ડબલ્યુ-૫, સુજાતા ફ્લેટ, રાજસ્થાન હોસ્પિટલ રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૯૮૯૮૨૬૫૮૬૭
શાહીબાગ જય ભવાની જ્યોતિષ કાર્યાલય શોપ નં-૭ ક્રિષ્ના કોમ્પલેક્ષ, સીવીલ હોસ્પિટલની સામે, શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૯૮૯૮૩૦૩૩૨૭
શાહીબાગ ગોડબોલે હનુમંત બાબુરાવ શોપ સી/૧/૧૦૪, સ્પેક્યુરમ ટાવર, પોલિસ સ્ટેડીયમ સામે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૨૪૬૧૭
શાહીબાગ ભદ્રકાળી જ્યોતિષ ૧૧, નમ્રતા પાર્ક સો., ઓમ ટાવર સામે, ઘોડા કેમ્પ રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૯૬૬૨૮૩૫૦૮૧
શાહીબાગ બાબા સાઈનાથ જ્યોતિષ ૬, જયેશ્વર સો., કમિશનર ઓફીસ સામે, કોઠારી હોસ્પિટલ સામે, રેલ્વે ક્રોસીંગ રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૯૯૨૪૭૪૨૨૩૩
શાહીબાગ બેજાન દારૂવાલા એ/૫ સ્પેક્ટરમ ટાવર, શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન સામે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૫૪૩૮૭
શાહીબાગ શ્રીજી ફેંગ સુઈ એન્ડ વાસ્તુશાસ્ત્ર એફ ૪ શુકન મોલ પહેલો માળ, રાજસ્થાન હોસ્પિટલ પાસે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૯૮૯૮૮૯૫૦૭૦
શાહીબાગ સાઈધામ દરબાર એ/૨, રાધે એપાર્ટમેન્ટ, અક્ષરધામ ટાવર પાસે, પોલીસ સ્ટેડીયમ અંદર બ્રિજ પાસે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૯૫૩૭૧૬૪૨૭૯
સરખેજ દીગંત પી. દવે ૧, સિધ્ધી સંગાથ એપાર્ટમેન્ટ, બીજો માળ, આરોહી ક્લબ રોડ, સરખેજ ગાંધીનગર હાઈવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-૯૨૨૮૩૮૯૫૯૧
સરખેજ એસ્ટ્રો વાસ્તુ રીસર્ચ સેન્ટર બી/૩૦૨, વાલેશ્વર સ્કવેર, ઈશ્કોન મંદિર સામે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઈવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૬૨૭૮૩
સરખેજ ગાંધીનગર હાઈવે ઓમ સાંઈ જ્યોતિષ વર્લ્ડ કર્ણાવતી કલ્બની સામે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઈવે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-૯૮૯૮૭૭૭૭૩૧
સરસપુર ઓમકાર જ્યોતિષ ૭૪૪, લીંમડા પોળની અંદર, મહાકાળી મંદિરની સામે, સરસપુર ક્રોસ રોડ, સરસપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૨૪૨૪૪
સરસપુર માતેશ્વરી જ્યોતિષ બ્લોક નં, મીલન સીનેમાની પાસે, પેટ્રોલ પંપની સામે, અશોકવાડી રોડ, સરસપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૮ (૯૧)-૯૨૭૭૬૦૩૧૫૪
સરસપુર દવે હર્ષ કુમાર બી. ૧૫/પ્રસિધ્ધી કોમ્પલેક્ષ, અંબેડકર હોલ સામે, સરસપુર રોડ, સરસપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૮ (૯૧)-૯૯૦૪૩૧૫૫૬૧
સરસપુર મા ખોડીયાર જ્યોતિષ ૧ પહેલો, શ્રી લક્ષ્મી ફલેટ, હરીભાઈ ગોદાની હોસ્પિટલ સામે, સરસપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૨૪૫૯૬
સરસપુર શ્રી ચામુંડા જ્યોતિષ ૧૦૨૮, કૈલાશ સ્કુલ પાસે, ખાડીયાવાડ સામે, સરસપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૨૬૫૯૮
સાબરમતી રતનભાઈ એસ. જોષી અરિહંત કોમ્પલેક્ષ, રામજીમંદિરની પાછળ, સાબરમતી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-૯૩૨૭૦૦૧૧૫૬
સાબરમતી પ્યારા વાસ્તુ કન્સલ્ટન્ટ એન્ડ રેઈકી ટીચર ૬૯ ડી-કેબીન, હરિઓમનગર, સાબરમતી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-૯૮૭૧૦૯૭૩૦૬
સાબરમતી પ્રફુલ વી. શાહ એચ-૪૦૧, પાર્થ એવન્યુ, અવની ભુવનની પાસે, કલોલ હાઈવે, સાબરમતી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૯૧૬૫૮
સાબરમતી નક્ષત્ર એસ્ટ્રોલોજી કોન્સ્યુલટન્ટ ૧૨૪, શુભ સોનલ સોસાયટી, એલ.ઓ.સી રોડની પાસે, સહમંગલગંગા પાર્ટી પ્લોટની સામે, ડી.કેબીન, સાબરમતી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૨૦૭૭
સાબરમતી ગૌરાંગ લક્ષ્મીનારાયણ ભટ્ટ એ/૨૬, તેજેન્દ્ર પાર્ક, વલ્લભપાર્ક પાસે, સાબરમતી ડી કેબીન, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-૯૮૨૫૩૧૮૦૦૫
સાબરમતી લવ ગુરુ શાક માર્કેટ પાસે, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-૯૦૯૯૬૮૮૮૩૪
સારંગપુર પીયુષ ઈન્દ્રવદનભાઈ દવે ૨૧૮૨, મુમાનાવાળ, પંડિતજીની પોળની પાસે, સારંગપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૪૧૩૪૫
સારંગપુર જોગમાયા જ્યોતિષ ભાજ ગોવિંદ વિદ્યા ખડકીની સામે, સારંગપુર ચકલા, સારંગપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-૯૫૩૭૬૪૫૮૦૮
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17