અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની જ્યોતિષીઓ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર જ્યોતિષીઓ સરનામું ફોન નં
સેટેલાઈટ અંબા આદ્યાશક્તિ એસ્ટ્રોલોજર ઈ ૨ સ્મિતા એપાર્ટમેન્ટ, રેડિયો મિર્ચી ટાવર પાસે, ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયા રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૨૧૨૩
સેટેલાઈટ દવે નરહરીપ્રસાદ બી ૨ મહાવીર અંકિત પાર્ક, પંજાબ બેન્ક પાસે, શ્યામલ ચાર, રસ્તા, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૨૨૮૧
સેટેલાઈટ ઓમ એસ્ટ્રોલોજી ઈ/૮ મહાબલેશ્વર સો. વિવેકાનંદ ફ્લેસ સામે, જોધપુર ક્રોસ રોડ પાસે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૪૯૫૪
સેટેલાઈટ ફાલ્ગુની જે. જાની ૨૦/૨ પુનિતનગર સો. સેટેલાઈટ હોસ્પિટલ સામે, ઉમિયા વિજય કોર્નર. સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૩૧૨૯
સેટેલાઈટ સાઈ સિધ્ધી જ્યોતિષી ૫ પુનિતનગર શોપીંગ ફ્લેટ્, ઝાંસી રાની સ્ટેચુ પાસે, સેટેલાઈટ હોસ્પિટલ સામે ગોપાલ ડેરી પાર્લર ઉપર, શીવરંજની ક્રોસ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૨૪૭૫
સેટેલાઈટ આચાર્યાજી બી ૭૦૧ સગુન કાસા, પ્રેરણાતીર્થ દેરાસરો જોધપુર પાસે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૧૮૪૮
સેટેલાઈટ ભરત મેહતા ઈ ૨૦૫ કનક કાલા એપાર્ટમેન્ટ નં. ૧, પ્રેરણાતીર્થ દેરાસર પાછળ, જોધપુર, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૫૦૦૫
સેટેલાઈટ રાવી રીંગસ ૭, મહેશ ફલેટ વિદ્યાનગર ફલેટ પાસે, હિંમતલાલ પાર્ક, ૧૩૨ ફીટ રીંગ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૩૪૨૪૨
સેટેલાઈટ શ્રી ઓમ રુદ્રાક્ષ એલ-૧/૧, આનંદ વિહાર, કેશનબાગ સામે, હિંમતલાલ પાર્ક, ૧૩૨ ફીટ રીંગ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૫૨૪૫
સેટેલાઈટ એ. ડી. ડીઝાઈન ૩૦૬, ઉમીયા શોપીંગ સેન્ટર, ઉમીયા વિજય સો. પાસે, જોધપુર ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૪૪૮૫૭
સેટેલાઈટ મવતાર બંગ્લોઝ નં. ૨૯, શીવરંજની ચાર રસ્તા, વિજય ઉમીયા સો., સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૬૩૮૧૮૪૭૪૩
સેટેલાઈટ સાઈ દીપ જ્યોતિષ ૨૪, આકાર સો., નલંદા કોમ્પલેક્ષ સામે, વૈભવ ટાવર પાછળ, પ્રેમચંદ નગર, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૯૧૩૬૧૪૨૧૧
સેટેલાઈટ ઝરના વાસ્તુ કન્સલટન્સી દર્શન પ્યાર વા. ૫ જીબી પુષ્પક એપાર્ટમેન્ટ, ઉમીયા વિજય બસ સ્ટેશન પાસે, પારુલ પુષ્પક સો., સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૮૪૧૦
સેટેલાઈટ એકેડેમી ઓફ વેડીક એસટ્રોલોજી ૧/૩, ટેગોર પાર્ક, નેહરુનગર સર્કલ પાસે, સેટેલાઈટ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૪૪૨૭૩
સેટેલાઈટ શાસ્ત્રી ધર્મેશ રાવલ જે-૧, સ્વામી વિવેકાનંદ ફલેટ્સ, જોધપુર રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૪૮૮૫
સોલા રોડ કમલેશ ત્રિવેદી ૧૪૦૮, ગણેશ એપાર્ટમેન્ટ, સોલા બસ સ્ટોપની પાસે, સોલા હોસ્પિટલ, સોલા રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૮૭૯૨૨૮૮૮૫
સોલા રોડ આસુતોષ વજુભાઈ બી-૧/૫, અગ્રવાલ ટાવરસ, બીજો માળ, ભુયંગદેવ ક્રોસ, રોડ, સોલા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૫૭૯૮૯
સોલા રોડ જગદીશ ઓઝા એન/૨૨ આકાંક્ષા એપાર્ટમેન્ટ, સોલા રેલ્વે ક્રોસીંગ પાસે, સોલા ક્રોસીંગ, સોલા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૫૮૧૦૪
હાટકેશ્વર સાંઈ સાધના જ્યોતિષ ૭, રામ રાત કોમ્પલેક્ષ, ખાસ્ટ ભારતી સ્કુલની પાસે, સી.ટી.એમ.રોડ, હાટકેશ્વર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૬૮૭૦૬૭૮૧૬
હાટકેશ્વર રાજ આધ્યશક્તિ જ્યોતિષ હાઉસ નં-૧૬, પારસનાથ સોસાયટી, પાર્ટ-૨, હાટકેશ્વર સર્કલ, હાટકેશ્વર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૭૨૭૧૬૯૯૦૯
હાટકેશ્વર માઁ રુદ્ર જ્યોતિષ બંગ્લોઝ નં-૧૩, હરીદ્વાર, પ્રભાતનગર સોસાયટી, તેજેન્દ્ર કોમ્પલેક્ષની પાછળ, સાગર એપાર્ટમેન્ટની સામે, હાટકેશ્વર સર્કલ, હાટકેશ્વર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૬૮૭૩૦૩૮૫૭
હાડકેશ્વર ઓમ સાઁઈનાથ જ્યોતિષ બ્લોક નં. એમ ૩૪/૪૦૫ સરીતા એપાર્ટમેન્ટ, જોગેશ્વર રોડ પાસે અને હાડકેશ્વર શાક માર્કેટ સર્કલ, હાડકેશ્વર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૨૩૮૪
હાડકેશ્વર આગસ્થીયાર શ્રી શીવ નાદી એસ્ટ્રોલોજીકલ બ્લોક નં. ૧૮, રુમ નં. ૨૦૬, કર્ણાવતી ફલેટ, હાડકેશ્વર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૮૯૮૨૨૭૭૨૮
હાડકેશ્વર નાદી જ્યોતિષ આન્ને ઈયોમ, સૂર્યનગર, કાર્તીસ્વામી મંદિર સામે, સૂર્યમગર, હાડકેશ્વર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૫૩૧૪૯
હાડકેશ્વર રાધે ક્રિષ્ના જ્યોતિષ પોલિસ લાઈન બ્લોક ૧ રામનગર, ભગવતીનગર રોડ, ક્રિષ્નનગર સામે, હાડકેશ્વર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૮૫૩૦૩૦૭૮૬૨
હાથીજણ પુર્ણાફલ જ્યોતિષ ૪-બી, ૩૦ વિવેકાનંદનગર, હાથીજણ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૫ (૯૧)-૮૪૦૧૬૮૪૧૦૧
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17