અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની જ્યોતિષીઓ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર જ્યોતિષીઓ સરનામું ફોન નં
ઇસનપુર સાંઈ જ્યોત જ્યોતિષ ૯૭૬, વોટર ટેંકની પાસે, વિશાલનગર, ઈસનપુર, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૮૨૪૩૧૮૫૯૨
ઇસનપુર રોહીત પંડ્યા બી-૧૬, ક્રિષ્ના બંગ્લોઝ, ધ્વની ટેનામેન્ટની પાસે, ઈસનપુર, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૭૩૪૧૨૫
ઇસનપુર રાજદેવી જ્યોતિષ ૨૦, પારસનગર સોસાયટી પાર્ટ-૨, પારસનગર બસ સ્ટોપની પાસે, જ્યોતિ વિદ્યાલયની સામે, વટવા રોડ, ઈસનપુર, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૯૭૪૨૭૭૦૧૫
ઇસનપુર પરેશ પંડ્યા ૩, ગોવર્ધન પાર્ક, નુતન નાગરિક બેંકની પાસે, ઈસનપુર બસ સ્ટેન્ડની પાસે, ઈસનપુર, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૭૩૫૯૦૨
ઇસનપુર ઓમ શ્રદ્ધા જ્યોતિષ ૨, આનંલ એપાર્ટમેન્ટ, મનોરમા પાર્ક સોસાયટી, ઈસનપુર ક્રોસ રોડ, ઈસનપુર, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૪૨૯૩૨૫
ઇસનપુર ઓમ સાંઈરામ જ્યોતિષ ૬, ગોવર્ધન પાર્ક સોસાયટી, નુતન નાગરિક બેંકની સામે, ઈસનપુર બસ સ્ટેન્ડની પાછળ, ઈસનપુર, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૮૨૫૫૮૩૭૪૬
ઇસનપુર ઓમ સાંઈ નમો જ્યોતિષ ૩, વેરાઈ માતાના મંદિરની સામે, એબોવ પુજા સીલેકશન, ઈસનપુર, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૩૭૭૨૫૯૯૪૬
ઇસનપુર મહેશ્વરી જ્યોતિષ ૪૭, પરેશપાર્ક સોસાયટી, ગેબનશાહ બસ સ્ટેન્ડની પાસે, ઈસનપુર, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૮૨૫૫૪૪૦૫૯
ઇસનપુર ઈશ્વરીયાશ્યામ એસ્ટ્રોલોજર સી ૨૮ મારૂતિ ટેનામેન્ટ, ઈસનપુર, આશ્રય ટેનામેન્ટ પાછળ, ઈસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૯૦૯૩૦
ઇસનપુર ચીરાગ પુરોહિત ૫૬૮-૫૬૯, વિશાલનગર સો., સ્વામીનારાયણ મંદિર સામે, ઈશનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૮૯૮૦૩૬૯૨૬
ઇસનપુર આર્શીવાદ જ્યોતિષ ડી-૩, પુષ્પકંજ સો., મોની હોટલ પાછળ, નારોલ હાઈવે, ઈશનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૯૯૮૯૬૯૭૦૭
ઇસનપુર આઈ માતા જ્યોતિષ ૧૫, શ્રીનાથ ફલેટ્સ, વિશાલનગર સામે, ભીમનાથ સો., ઈશનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૮૨૫૩૧૧૪૦૨
ઇસનપુર વાસુદેવ ફંગશુઈ શો રુમ એફ/૧૪, સરદાર કોમ્પલેક્ષ, સમજુબા સ્કુલ સામે, ગોવિંદવાડી, ઈશનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૭૧૩૯૪૬
ઇસનપુર ચંદ્રશેખર શેખર મહારાજ એ/૨ વૃંદાવન સો., મોની હોટલ પાસે, ઈશનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૮૨૪૧૩૬૭૯૯
ઈસનપરુ પ્રવિણ આર. ભાવસાર એ-૫, ન્યુ સમૃદ્ધિ ટેનામેન્ટ, શક્તિ શ્રદ્ધા કોમ્પલેક્ષની સામે, જેઠાભાઈની વાવની પાસે, ઈસનપુર, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૩૫૫૩૦
ઉસ્માનપુરા પંડિત રામપ્રસાદ ઉપાધ્યાય શ્રદ્ધા, કીર્તિ સાગર ફ્લેટની સામે, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૯૪૪૨૪૫
ઉસ્માનપુરા પંડિત રામપ્રસાદ ઉપાધ્યાય શ્રદ્ધા, કીર્તિ સાગર ફ્લેટની સામે, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૯૦૯૨૩૫૫૦૦
ઉસ્માનપુરા કલ્યાણ જ્યોતિષ કાર્યાલય બંગ્લોઝ નં-૧૮, મોધચંપાનેર સોસાયટી, જી-૨, રાજલક્ષ્મી ફ્લેટ, પોસ્ટી ઓફિસની પાછળ, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૨૦૩૦૦
ઉસ્માનપુરા ફોરટુના કમ્પ્યુટર હોરોસ્કોપ ૫, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, મેઘવર્ષા એપાર્ટમેન્ટ, બેન્ક ઓફ બરોડા સામે, ચાપનેર બસ સ્ટેશન પાસે, આશ્રમ રોડ, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૫૨૬૯૮
ઉસ્માનપુરા દિવ્ય શક્તિ જ્યોતિષ ૬ વિનોબા સો., પંચશીલ બસ સ્ટેશન પાસે, ડૉ ઝવેરી સામે, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૯૨૪૬૩૦૦૧૭
ઉસ્માનપુરા અશ્વીન ત્રિવેદી એચ. વી. હાઉસ ચોથો માળ, ઓડા ઓફિસ પાસે, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૮૨૪૦૭૫૫૦૫
એચ.ઓ એન.આર.એસ્ટ્રોલોજી જી-૧, હરીવીલા ફ્લેટ, જે.કે.પાર્ક, અમદાવાદ, એચ.ઓ., અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૮૭૩૭૯૯૬૪૩
એલિસબ્રીજ કહાન પબ્લીકેશન ૧૬ શ્રીજી કોમ્પલેક્ષ, પોસ્ટ ઓફિસ પાસે, પ્રીતમનગર, એલીસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૭૦૫૪
એલિસબ્રીજ બી. ડી. કોઠારી બી/૬૦૭, વોલ સ્ટ્રીટ ૨, ઓરીએન્ટ કલ્બ સામે, એલિસી બ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૯૮૨૫૩૨૩૬૬૯
એલિસબ્રીજ રાજેશ શાહ ૮, તિરુપતિ એપાર્ટમેન્ટ, રાજહંસ સો., લાલબંગ્લોઝ પાછળ, એટી એક્ષવીયરસ કોલેજ કોર્નર રોડ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૧૪૩૨
ઓઠવ મહાશક્તિ જ્યોતિષ કાર્યાલય ૯, પાર્વતીનગર સોસાયટી, મ્યુનીસીપલ ઝોનલ ઓફીસની સામે, ઘનશ્યામનગર રોડ, વિરાટનગર ચાર રસ્તા, ઓઠવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-૯૭૨૩૫૩૫૮૦૪
ઓઢવ શ્રી વક્રતુંડ જ્યોતિષ કાર્યાલય બી ૫૬ પાર્ટ ૧ જયશ્રી સો. ગુરુકૃપા ડેરી અર્બુદાનગર પાસે, રાજેન્દ્રપાર્ક રોડ, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૪૮૨૯
ઓઢવ આકાશ જ્યોતિષ કાર્યાલય બી-૮ તુલસી પાર્ક સો., કેનાલ પાસે, અર્બુદાનગર રોડ, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૭૨૦૦૨
કાંકરિયા રિદ્ધી સિદ્ધી ૧૧૦, હરિક્રિષ્ના કોમ્પલેક્ષ, અપ્સરા આરાધના સીનેમાની સામે, કાંકરીયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૪૨૪૯૯૯
કાંકરિયા ઓમ સાંઈધામ જ્યોતિષ બી-૧, દીપ એપાર્ટમેન્ટ, બીજે માળ, બાળવાટિકા ગેટ નં-૪ની સામે, કાંકરિયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-૯૦૯૯૮૬૭૩૪૪
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17