અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની જ્યોતિષીઓ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર જ્યોતિષીઓ સરનામું ફોન નં
નવરંગપુરા ઈન્ટરનેશલ એસ્ટ્રોલોજર ૧૪૭/૧૭૫૭, કર્ણાવતી એપાર્ટમેન્ટ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૮૨૪૦૦૦૬૦૦
નવરંગપુરા હીરેન દવે ૩૧૨, આનંદ મિલન, શ્રેયસ બિલ્ડીંગ પાસે, નવરંગપુરા જૈન દેરાસર સામે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૮૨૫૦૧૨૧૩૬
નવરંગપુરા ગુરુ અજમલ શાહ શ્રી ક્રિષ્ના સેન્ટર, મીઠાખળી રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૬૮૭૮૬૬૧૯૧
નવરંગપુરા ગણેશ ઉપાસક જ્યોતિષ બી/૬ વાસુધા એપાર્ટમેન્ટ, નેક્ટ હોટેલ પાછળ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૫૫૮૯૫૭૬૯૮
નવરંગપુરા ભુપેન્દ્ર એફ. શાહ (વચનસિધ્ધી) ૨૧૨, અર્જુન એવન્યુ, બીજો માળ, સમ્રાટેશ્વર મહાદેવ સામે, લો ગાર્ડન, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૩૧૯૧૨
નવરંગપુરા ઓમ જ્યોતિષ કન્સલટન્સી ૫ રજલ ફ્લેટ, ગુજરાત યુનિવર્સિટી હોસ્ટેલ સામે, રસરંજન પાછળ, વિજય ક્રોસ રોડ પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૫૦૧૧
નવરંગપુરા સમીર બી. ઉપાધ્યાય જી ૧ એનીસન બિઝનેસ સેન્ટર, સ્ટેડીયમ સર્કલ, એસબીઆઈ લેન સી જી રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૫૨૪૧
નવરંગપુરા રાજ જ્યોતિષી નિરંજનદેવ અગ્નિહોત્રી ગુરુકૃપા ૧૦ નરેન્દ્રપાર્ક સો., ઈશ્વર ભુવન પાસે, કોમર્સ છ રસ્તા, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૬૩૯૨
નવરંગપુરા સિધ્ધીવિનાયક એસ્ટ્રોલોજી સર્વિસ પ્રા. આદર્શ કોમ્પલેક્ષ, ત્રીજો માળ, એસીયા હાઉસ પાછળ, સ્વાસ્તિક ક્રોસ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૨૧૪૧૬
નવરંગપુરા જ્યોતિષી ભીખાભાઈ પટેલ ૧૦૬, આરોહી કોમ્પલેક્ષ, નવરંગપુરા પોસ્ટ ઓફિસ પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૮૫૨૫
નવરંગપુરા ગાયત્રી જ્યોતિષ કાર્યાલય ૧૧ અવની ટાવર, નવરંગપુરા પોલીસ સ્ટેશન પાછળ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૦૫૯૪
નવરંગપુરા ચંદુભાઈ પટેલ બી/૩૦૭ ફેરડીલ હાઉસ, લેડીસ હોસ્ટેલ સામે, સ્વાસ્તિક ક્રોસ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૪૬૦૧
નવરંગપુરા ગુરુજી વાસ્તુ કન્સલટન્સી ૨૦૪, શોપર્સ, પ્લાજા - ૫, મ્યુનસિપલ માર્કેટ સામે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૪૯૦૦૮૭૦૦
નવરંગપુરા પૂર્નાનંદ જ્યોતિષ કાર્યાલય ૫ રેનબોવ કોમ્પલેક્ષ, પહેલો માળ, જુના હાઈ કોર્ટ રેલ્વે ક્રોસીંગ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૦૪૧૧
નવરંગપુરા વાસ્તુ શાસ્ત્ર એ ૬૦૮ ફેરડીલ હાઉસ, સ્વાસ્તિક ક્રોસ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૭૧૨૧૨૮૩૩૦
નવરંગપુરા પ્રસિધ્ધ નીલકંઠ જ્યોતિષ બી ૨૦૬ નીલકંઠ પાર્ક, વાલીનાથ ચોક, સેન્ટ એક્ષવિરીઅર્સ સ્કુલ પાસે, ૧૩૨ ફીટ રીંગ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૨૦૭૪૧૯
નવરંગપુરા સ્ટાર એન્ડ લાઈફ ૨૦૮, શામપથ કોમ્પલેક્ષ, નવરંગપુરા બસ સ્ટેશન પાછળ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૦૦૬૦
નવાવાડજ સાંઈ ઈશ્વર જ્યોતિષ શ્રીનાથ એપાર્ટમેન્ટ, વ્યાસવાડી, ન્યુ વાડજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૭૨૬૧૮૩૫૫૧
નવાવાડજ સાંઈ ઈશ્વર જ્યોતિષ શ્રીનાથ એપાર્ટમેન્ટ, વ્યાસવાડીની, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૭૨૬૧૮૩૫૫૧
નવાવાડજ રીતેશ જોષી ૧૨૩, ઉમિયાનગર, ન્યુ વાડજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૬૦૧૧૮૧૮૫૦
નવાવાડજ રત્ના જ્યોતિષ બી-૧૦૧, કેશવ એપાર્ટમેન્ટ, કીરન પાર્ક ફ્લેટની સામે, ભીમજીપુરા ક્રોસ રોડ, ન્યુ વાડજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૬૦૨૦૦
નવાવાડજ રાજશક્તિ જ્યોતિષ બ્લોક નં-૩-૨૪, પલ એપાર્ટમેન્ટ, નીલ કોમ્પલેક્ષની સામે, સી.એન.જી.પેટ્રોલ પંપની પાસે, ૧૩૨ ફુટ રીંગ રોડ, ન્યુ વાડજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૯૯૮૨૯૭૩૧૧
નવાવાડજ રજગુરુ જ્યોતિષ ખાટ કોલોની, રામ ભરોસે હોટલની પાસે, અખબારનગર સર્કલ, ન્યુ વાડજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૯૯૮૮૮૯૯૯૬
નવાવાડજ રાજ સમરત જ્યોતિષ એફ-૩૬-૫૧૧, સાગર એપાર્ટમેન્ટ, ભાવસાર હોસ્ટેલની સામે, ૧૩૨ ફુટ રીંગ રોડ, ન્યુ વાડજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૪૪૧૬૭
નવાવાડજ ઓમ શીવ ઉપાસક જ્યોતિષ ૮૫-૧૦૨, શ્રીનાથ એપાર્ટમેન્ટ, વ્યાસ વાડીની પાછળ, ન્યુ વાડજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૯૨૫૪૬૦૧૬૨
નવાવાડજ ઓમ શીવાલ્યા જ્યોતિષ ૭-૬, ટાઈગર ફ્લેટ, અગ્યારસી માતાજીના મંદિરની પાસે, અખબારનગર ચાર રસ્તા, ન્યુ વાડજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૮૯૮૦૭૦૦૯૫
નવાવાડજ ઓમ સર્વસિદ્ધ જ્યોતિષ સી-૧૯, મધુર મીલન સોસાયટી, નિર્ણયનગર ગરનાળાની પાસે, ન્યુ વાડજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૮૭૯૧૮૧૪૬૨
નવાવાડજ નર્સિમાંહ જ્યોતિષ ૨૯, શંકરનગર સોસાયટી, ગોપી આશ્રમની સામે, ન્યુ વાડજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૯૭૮૫૭૯૭૮૫
નવાવાડજ મહાત્રિકાલ જ્યોતિષ ખાડકોલોની, કન્યાદબ જ્વેલર્સ, અખબારનગર સર્કલ, ન્યુ વાડજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૯૯૮૮૮૯૯૫૫
નવાવાડજ મહાકાલકૃપા જ્યોતિષ અખબારનગર સર્કલ, ન્યુ વાડજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૯૯૮૮૪૪૦૧૪
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17