અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની જ્યોતિષીઓ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર જ્યોતિષીઓ સરનામું ફોન નં
ઘાટલોડિયા રાજકર્મા જ્યોતિષ ૨૪, સુર્યાકુંજ સોસાયટી, ભોજક ભુવન, નુતન સ્કુલની પાસે, પ્રભાત ચોક, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૦૯૯૬૭૦૩૪૦
ઘાટલોડિયા રાઘવાની હીતેન્દ્ર ૩, મારુતી સોસાયટી, પોલીસ ચોકીની સામે, વોટર ટેંકની પાસે, ચાંદલોડીયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૩૫૨૪
ઘાટલોડિયા પ્રદિપકુમાર શાસ્ત્રી સી-૩, પારસમણી ફ્લેટ, રન્નાપાર્કની પાસે, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૫૫૨૯૭
ઘાટલોડિયા ઓરસલ એસ્ટ્રોલોજી ડી-૭૮, કર્મચારીનગર, તંબકેશ્વર મહાદેવની પાસે, રન્નાપાર્ક, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૯૦૪૬૧૮૩૭૪
ઘાટલોડિયા ઓમ જ્યોતિષ એ-૧-૪૪, મધુવ્રૃન્દ રો હાઉસ, મંદાકિની સોસાયટીની સામે, જૈન ટેમ્પલની પાસે, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૪૧૬૮૯૬
ઘાટલોડિયા ન્યુ અંબાજી જ્યોતિષ સી-૧, દિનેશકીર્તિ એપાર્ટમેન્ટ, સનક્રદા હોલની પાસે, કે.કે.નગર રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૨૭૨૪
ઘાટલોડિયા માઁ વૈષ્ણોદેવી જ્યોતિષ ૨૩, ભુમિનગર પાર્ટ-૧, સૂર્યદેવ ફ્લેટની સામે, સાંઈબાબા મંદિરની પાછળ, સત્તાધાર, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૯૭૪૩૦૯૪૪૭
ઘાટલોડિયા માઁ દર્શન જ્યોતિષ ૫-લક્ષ્મીનગર શોપીંગ સેન્ટર, સર્વોધ્ય વીદ્યા મંદિર સ્કુલની સામે, કે.કે.નગર ચાર રસ્તા, વાઘેશ્વરી રોડ, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૭૨૭૩૯૦૪૭૩
ઘાટલોડિયા ગાયત્રી જ્યોતિષ સી/૧, દિનેશ કિર્તી એપાર્ટમેન્ટ, શંકરદા હોલ પાસે, કે કે નગર રોડ, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૮૨૪૨૫૩૪૮૬
ઘાટલોડિયા ડૉ જગદીશ એમ રાજપરા ૨૪, ક્રિષ્ન નગર, સ્યોનાસીટી સામે, ચાણ્કયપુરી, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૮૨૫૬૧૭૮૧૫
ઘાટલોડિયા ધર્મ જ્યોતિષ બી/૨/૨, જીનેશ્વર ફલેટ, માણેકબા એપાર્ટમેન્ટ સામે, સમર્પણ ટાવર પાસે, મુરલીધર ડેરી પાસે, કે કે નગર રોડ, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૩૭૫૮૪૪૧૬૫
ઘાટલોડિયા ચમત્કારી ભદ્રકાળી જ્યોતિષ એ/૧૩, બીના પાર્ક સો., શાક માર્કેટ પાસે, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૮૦૦૦૦૦૧૪૯૬
ઘાટલોડિયા એસ્ટ્રો જ્ઞાન પ્રતિક્ષ એપાર્ટમેન્ટ, સોલા રોડ, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૯૩૭૪
ઘાટલોડિયા અગહોર હનુમાન તાંત્રિક શ્રીનાથ સો., પાવાપુરી રોડ, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૯૭૪૦૯૭૭૭૨
ઘાટલોડિયા દેવાંસ મૈરેજ બ્યુરો બંગ્લોઝ નં. ૧૩૦, સ્વામી આખાનંદ સો. ગેટ નં. ૫, નીલકંઠ મહાદેવ રોડ, ઘાટલોડીયા રન્નાપાર્ક રોડ, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૫૧૫૧૬
ઘાટલોડિયા ચંદિકા જ્યોતિષ કાર્યાલય ચંદિકા ભુવન, શીવનગર સો. સામે, આનંદનગર સામે, ચાણક્યપુરી રોડ, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૦૨૨૯૩
ઘીકાંટા જય શ્રી અંબે જ્યોતિષ કર્યાલય/સ્પીડ ઈ. ૬૨૪ શંકર નિવાસ ચોથો માળ, શીવ સ્ટ્રીટ પાસે, ઘીકાંટા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૫૫૪૪૬૪૬૦
ઘોડાસર પ્રદિપ પંડિત ૨૮, ડી પવિત્રનગર, ઓલ્ડ કેડીલા ફેક્ટરીની સામે, ઘોડાસર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૨૦૨૩૭
ઘોડાસર ઓમ મહાકાળ ઘોડાસર ક્રોસ રોડ, ઘોડાસર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-૯૯૯૮૧૯૭૩૪૯
ઘોડાસર નીરવ ગૌર એ-૨૧૧, આનંદ ટેનામેન્ટ, સ્મૃતિ મંદિરની સામે, કેનાલ રોડ, ઘોડાસર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-૯૪૨૭૩૩૩૫૩૬
ઘોડાસર મંગલમ જ્યોતિષ પુનીતનગર સોસાયટી, કેડીલા બ્રીજની પાસે, ઘોડાસર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-૯૫૭૪૯૫૯૧૮૭
ઘોડાસર મહાકાલ જ્યોતિષ બીજે માળે, ધ્વનિ એપાર્ટમેન્ટ, બંધન સોસાયટીની સામે, ઘોડાસર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-૯૯૦૪૩૭૮૪૮૫
ઘોડાસર જય ગજાનન જ્યોતિષદીપ ૨૪, સુભન એપાર્ટમેન્ટ, વૃદ્ધા આશ્રમની પાસે, પુનિતનગર રેલ્વે ક્રોસીંગ, ઘોડાસર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-૯૬૩૮૫૫૦૪૫૦
ઘોડાસર જય ચુડલ મા જ્યોતિષ વૈજનાત મંદિરની પાસે, સ્મૃતિ મંદિરની પાસે, દેવ ભુમિ રોડ, ઘોડાસર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-૯૫૭૪૬૮૯૦૭૬
ઘોડાસર ભાગ્ય વિધાતા જ્યોતિષ બી/૮ ઈન્દ્ર પાર્ક એપાર્ટમેન્ટ, ક્રિષ્ના ડેરી આગળ, ઘનશ્યામનગર સામે, કેનાલ રોડ, ઘોડાસર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-૮૧૪૧૩૬૦૧૨૬
ઘોડાસર બાબા ખેતરપલ જ્યોતિષ એ/૧૭, શીવાજી કોમ્પલેક્ષ, સ્મૃતિ મંદિર પાસે, આલોક બંગ્લોઝસ સામે, ઘોડાસર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-૮૪૦૧૦૨૭૫૪૨
ઘોડાસર એડવાન્સ એસ્ટ્રોલોજી ૪, જયવિમલ સો., ભગીરથ સો. સામે, ઘોડાસર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-૯૮૯૮૧૯૧૬૦૬
ઘોડાસર આદિત્ય એસ્ટ્રો કન્સલટન્ટ એ/૩ આલોક બંગ્લોઝસ, સ્મૃતિ મંદિર પાસે, ઘોડાસર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-૯૮૯૮૭૮૦૮૪૩
ઘોડાસર ઓમ જ્યોતિષ દુ. નં. ૧ ચાણક્ય પાર્ક ટુપ્લેક્ષ, નિગમ બસ સ્ટેશન એન્ડ સ્મૃતિ મંદિર રોડ પાસે, ઘોડાસર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૧૪૫૩
ઘોડાસર દિલીપ એમ. ત્રિવેદી ૧૧/સી સિદ્ધાંતપાર્ક સો., વૈભવ હોલ સામે, સ્મૃતિ મંદિર રોડ, ઘોડાસર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૯૨૧૯૯
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17