અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઈલેકટ્રીશીયન વિષે માહિતી


વિસ્તાર:

વિસ્તાર ઈલેકટ્રીશીયન સરનામું ફોન નં
ઘી કાંટા રોયલ મોબાઈલ એસેસરીઝ શોપ નં-૬, ફ્યુક પ્લાઝા કોમ્પલેક્ષ, પીર મોહમ્મદ શાહ રોડ, ઘી કાંટા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ ૯૯૦૯૪૪૭૪૪૯
ઘોડાસર વર્ષા એન્જીનીયર્સ એ-૬, હરીઓમ નગર સોસાયટી, કેડીલા બ્રિજની પાસે, ઘોડાસર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૦ (૦૭૯) ૨૫૮૯૨૭૬૪
ચાંદખેડા ગંજાનંદ ઈલેકટ્રીકલસ ૮ સર્જન ૧ કોમ્લેકક્ષ, સંકર ઈગ્લિંશ સ્કુલ પાસે, ન્યુ સી. જી. રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૦૭૯) ૬૬૧૫૩૧૬૪
ચાંદખેડા રીધ્ધી ઈલેકટ્રીક & ઈલેકટ્રીકલસ ૫, શ્યામલ બંગ્લોસ શોપીંગ સેન્ટર, પ્રમુખસ્વામી નગર પાસે, આઈ.ઓ.સી. રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ- ૩૮૨૪૨૪ (૦૭૯) ૨૭૫૭૩૭૫૦
ચાંદખેડા મહેશ્વર હાર્ડવેર ૧૬, સર્જન-૧, જનતાનગરની સામે, ન્યુ સી.જી.રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ (૦૭૯) ૩૦૫૨૦૫૭૫
ચાંદખેડા યોગેશ્વર ઈલેક્ટ્રીક્લ્સ ૮, સોના ક્રોસ રોડ, જનતાનગરની સામે, ન્યુ સી.જી.રોડ, ૧૦૦ ફુટ ટી.પી. રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ (૦૭૯) ૨૩૨૯૬૮૨૪
ચાંદલોડિયા જય શ્રી ટ્રેટર્સ એન્ડ ઈલેકટ્રાકલસ એ-૩, આલ્ફા શોપીંગ સેન્ટર, ધનજીભાઈ નો કુવા પાસે, ચાદલોડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૦૭૯) ૨૪૬૦૦૬૨૨
જમાલપુર શ્રી અંબિકા ઈલેક્ટ્રીકલ્સ એન્ડ ઈલેક્ટ્રો સેવસદન સરદાર પટેલ વેજીટેબલ માર્કેટની સામે, જમાલપુરની બહાર, જગદીશ મંદિર પાસે, જમાલપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨ (૦૭૯) ૨૫૩૯૯૮૯૩
જીવરાજપાર્ક પ્રાથના ઈલેકટ્રીકલસ ૬ સુતુંગમ સોસાયટી, ૧૩૨ ફિટ રીગ રોડ, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ ૯૯૯૮૮૮૦૩૩૪
જીવરાજપાર્ક પાર્શ્વનાથ ઈલેકટ્રીક્લસ ૪, જગદંબા સોસાયટી, જીવરાજ બસ સ્ટેન્ડની પાસે, જીવરાજપાર્ક, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧ (૦૭૯) ૨૬૬૩૩૭૨૧
જીવરાજપાર્ક પ્રેસ એન ટીચ લુમિનાયરસ એલ.ટી.ડી. કે ઈલેકટ્રીક એ/૨/૧૧, હરીનંદન એપાર્ટમેન્ટ, સન ફલાવર સ્કુલની પાસે, રજવાડુ હોટલની સામે, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧ (૦૭૯) ૨૬૬૩૪૧૫૯
જીવરાજપાર્ક અમર ઈલેકટ્રોનીક્સ એન્ડ ઈલેક્ટ્રીકલ્સ યુ-૬, મધુરામ કોમ્પલેક્ષ, ગ્યાનદા બસ સ્ટોપની પાસે, પેટ્રોલ પંપની પાછળ, વેજલપુર રોડ, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧ (૦૭૯) ૨૬૬૦૬૯૪
જોધપુર સીગમા ઈલેકટ્રીકલસ શોપ નં ૪, રાહીલ કોમ્પલેક્ષ, ફતેવાડી ટાવર પાસે, ફતેવાડી, જોધપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ ૮૪૬૯૭૧૭૪૯૧
જોધપુર નવરંગ હાર્ડવેર અગરો પ્રેટરો પંપ સામે, સરખેજ રોડ, જોધપુર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૫૫ (૦૭૯) ૨૬૮૨૨૫૮૮
ઠક્કરબાપા નગર ગુરુકૃપા હાર્ડવેર બી-૯, જીએફ બાલારામ ચેમ્બર્સ, ઠક્કરનગર, નવજીવન રેસ્ટોરન્ટની પાસે, ઠક્કરબાપાનગર, અમદાવાદ-૩૮૨૩૫૦ ૮૦૦૦૩૭૭૫૭૬
ત્રણ દરવાજા અબ્દુલકાદર મોહમ્મદ હુસેન ૧૮૧૨, ત્રણ દરવાજા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૫૩૫૪૮૧૭
થલતેજ એકતા ઈલેકટ્રીકલસ ૧૫, ઈન્દ્રપ્રસ્થા શોપીંગ સેન્ટર, લોવર લેવલ, ડ્રાઈવીંગ રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૫૪ (૦૭૯) ૨૭૪૧૧૩૦૮
થલતેજ લાભ ટ્રેડીંગ કં. એફ ૨, ન્યૂર્યાર્ક ટાવર-બી, મુક્તિધામ મંદિર સામે, થલતેજ ક્રોસ રોડ પાસે, બા.એમ.ડબ્લ્યુ એન્ડ કાર્ગો ફોર્ડ શોરૂમ પાસે, થલતેજ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૫૪ (૦૭૯) ૨૬૮૫૪૫૫૧
થલતેજ આરતી ઈલેકલ્ટ્રીક્લસ યુ-૨૨, રત્નસાગર કોમ્પલેક્ષ, ગુલાબટાવરની સામે, સોલારોડ, થલતેજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૦૭૯) ૨૭૪૩૩૧૫૬
થલતેજ પટેલ ઈલેકટ્રીકલ્સ સેલ્ટ એન્ડ સર્વીસ ૮, આયાના કોમ્પલેક્ષ, સુર્વણવીલા બંગ્લોઝની સામે, હેબતપુર રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૦૭૯) ૩૨૫૨૨૭૮૫
થલતેજ ન્યુ હરી ઓમ ઈલેકટ્રીકલ્સ ૩, આનંદ કોમ્પલેક્ષ સેલર, ભાઈકાકાનગર, થલતેજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૦૭૯) ૨૬૮૫૦૩૩૧
થલતેજ જય ઈલેક્ટ્રીક્લ સેલ્સ એન્ડ સર્વીસ ૧ એન્ડ ૨ રાજ એવન્યુ, રીલાયન્સ ફ્રેશની સામે, હોમટાઉનની પાસે, થલતેજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ ૯૭૧૨૮૮૧૬૨૫
થલતેજ પારસ ઈલેક્ટ્રીકલ્સ જી-૧૫, રત્નામણી એપાર્ટમેન્ટ, ગુલાબ પાર્કની સામે, ગુલાબ ટાવરની પાસે, થલતેજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૦૭૯) ૨૭૪૪૫૧૦૨
દાણાપીડ અજય ઈલેકટ્રીક સ્ટોર્સ હાઉસ નં ૫૪૭, પોસ્ટ ઓફિસ સામે, દાણાપીડ, દાણાપીડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૨ (૦૭૯) ૨૨૧૪૫૫૩૬
દિલ્લી ચકલા પારસ ઈલેકટ્રીકલસ શોપ નં ૩૦૨૬, કરાચી સ્વીટ સામે, દિલ્લી દરવાજા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૦૭૯) ૨૫૬૨૦૪૧૨
દિલ્લી ચકલા ઉમિયા હાર્ડવેર સ્ટોર્સ ૨૦૪૧, ઘાંચી પોળ કોર્નર, બેન્ક ઓફ બરોડા સામે, દિલ્લી ચકલા, દિલ્લી દરવાજા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૪ (૦૭૯) ૨૫૬૨૬૮૫૧
દૂધેશ્વર મારૂતિ નંદન ઈલાકટ્રીકસ જુપિટર મીલ સામે, સાધના રેસીડેન્ટ પાસે, દુધેશ્વર રોડ, દુધેશ્વર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૪ (૦૭૯) ૨૫૬૩૧૮૭૫
ધોળકા શ્રી હરિ ઈલેક્ટ્રીકલ્સ ત્રિપદા સોસાયટીની સામે, શાંતિનગરની પાસે, ધોળકા, કલિકુંડ સરોડા રોડ, ધોળકા, અમદાવાદ-૩૮૭૮૧૦ ૯૯૧૩૮૯૦૫૫૮
નરોડા પ્રાઈમ ઈલેકટ્રીકલસ બી/૯, દિપીકા ટાવર, એમ.ટી.એસ.બસ ટર્મીનસ પાસે, દેના બેન્ક સામે, નરોડા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૨૫ (૦૭૯) ૨૨૮૨૩૮૪૧
નરોડા હરીહત ઈલેકટ્રીકસ & ઈલેકટ્રીકલસ બી/૭, સુજન શોપીંગ સેન્ટર, ક્રિષ્નાધામ સોસાયટી સામે, અસલાલી, અમદાવાદ- ૩૮૨૪૦૫ ૯૮૨૪૫૪૭૯૦૮
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17