અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઈલેકટ્રીશીયન વિષે માહિતી


વિસ્તાર:

વિસ્તાર ઈલેકટ્રીશીયન સરનામું ફોન નં
સેટેલાઈટ હોમકાર હાર્ડવેર એલ/૧૩ રત્નમણી શોપીંગ સેન્ટર, જોધપુર ચાર રસ્તા પાસે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૭૪૧૧૨૦
સેટેલાઈટ ગીરીરાજ ઈલેકટ્રીક કં. ૨૧૮ પુષ્પમ કોમ્પલેક્ષ, શ્યામલ ક્રોસ રોડ, સીમા હોલ સામે, અબાઉ બી.ઓ.બી.૧૦૦ ફિટ રીંગ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૨૧૫ ૯૩૨૭૦૩૫૮૮૪
સેટેલાઈટ ન્યુ યુનિક ઈલેકટ્રીકલસ સેલ્સ & સર્વિસ ૧૧, સાથ સંગાથ કોમપલેક્ષ, સગુન પેલેસ સામે, શીવરજની ક્રોસ રોડ, ૧૩૨ ફિટ રીંગ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૯૨૪૦૭૩
સેટેલાઈટ રોયલ લાઈટીંગ ડીવીઝન સી-૨૧, બાલાજી એવન્યુ, માનસી ટાવરની સામે, જંજીસ બંગ્લોઝ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૭૬૩૩૦૯
સેટેલાઈટ ભગવતી ટ્રેડર્સ એલ-૪, ક્લાસીક પેલેસ, રાધા સુપર માર્કેટ-વીજયા બેંકની પાસે, જજીસ બંગ્લોઝ ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૮૭૩૦૪૫
સેટેલાઈટ શેઠ ઈલેક્ટ્રીકલ એજન્સી એલજી-૯, કૌટલીયા ફ્લેટ, બેઝમેન્ટ, સચીન ટાવરની સામે, આનંદનગર, ૧૦૦ ફુટ રીંગ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ ૯૮૨૫૦૬૭૯૨૮
સેટેલાઈટ ક્રિષ્ના ઈલેકટ્રીકલ્સ સેલ્સ એન્ડ સર્વીસ ૫-એ, અક્ષત એવન્યુ, આશિષ સ્કુલની સામે, રામદેવનગર, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૮૬૨૨૧૫
સેટેલાઈટ જમ્ના ઈલેક્ટ્રીકલ્સ ૩૦, સત્યમ હોલ, કામેશ્વર સ્કુલની પાસે, જોધપુર ચાર રસ્તા, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૭૬૭૪૭૦
સેટેલાઈટ નેપચ્યુન એન્ટરપ્રાઈસ ૫, વર્જ કોમ્પલેક્ષ, ધનજંય ટાવરની સામે, આનંદનગર રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૭૭૬૬૦૬
સોલા રોડ અવધુત એન્ટરપ્રાઈસ જી-૧૨, શક્તિ એસ્ટેડ, સાન્યસ સીટી રોડ સામે, ઉદા વોટર ટેન્ક, સોલા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૬૦ ૯૮૨૪૨૪૦૬૮૧
સોલા રોડ વિનાયક હાર્ટવેર ૨૦, રત્નાસાગર કોમ્પલેક્ષ, ગુલાબ ટાવર સામે, ભગતનગર પાસે, સોલા રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૬૧ (૦૭૯) ૨૭૪૩૩૧૪૯
સોલા રોડ સહજાનંદ ઈલેકટ્રીક્લસ યુ-૬, દેવલ્યા પ્લાઝા, સાર્થક સ્કુલની સામે, સત્તાધારા ક્રોસ રોડ, સોલા રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૦૭૯) ૨૭૪૧૨૭૯૮
સોલા રોડ હરીઓમ ઈલેકટ્રીકલસ ૨, પદમાબિંકા કોમ્પલેક્ષ, સ્વાગત પાર્ટી પ્લોટની સામે, મેમનગર રોડ, ભુયંગદેવ ક્રોસ રોડ, સોલારોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૦૭૯) ૨૭૪૩૦૫૨૬
સોલા રોડ મહાલક્ષ્મી ઈલેકટ્રીકલ્સ સ્ટોર એલઆઈ-૫, મેટ્યુલી કોમ્પલેક્ષ, સાર્થક સ્કુલની પાસે, સોલા રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૦૭૯) ૨૭૪૮૬૫૫૬
સોલા રોડ પુન ઈલેક્ટ્રીકલ્સ બી-૬, રત્નદીપ એવન્યુ, સંકુતલા બંગ્લોઝની સામે, સોલા રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૩ (૦૭૯) ૨૭૪૩૯૬૨૦
સોલા રોડ કેતન ઈલેક્ટ્રીક કં ૧૪, બાબા રામદેવ કોમ્પલેક્ષ, સાજન પાર્ટી પ્લોટની સામે, ભુયંગદેવ ક્રોસ રોડ, સોલા રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૦૭૯) ૨૭૪૧૩૦૮૩
સોલા રોડ શીવ શક્તિ ઈલેકટ્રીકલસ સેલ્સ એન્ડ ૭, અગ્રવાલ ટાવર, પહેલે માળ, ભુયંગદેવ ચાર રસ્તાની પાસે, સોલા રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૦૭૯) ૨૭૪૮૯૩૬૧
સોલા રોડ રાજ ઈલેક્ટ્રોકનીક્સ એન્ડ ઈલેક્ટ્રીકલ્સ ૧૭, રત્ન સાગર કોમ્પલેક્ષ, ગુલાબ ટાવરની સામે, સોલા રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૦૭૯) ૨૨૮૭૦૧૮૯
હાસોલ મહેશ ઈલેકટ્રીક સ્ટોર્સ ૨૮, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, ઉડા શોપીંગ સેન્ટર, પોસ્ટ ઓફિસ પાસે, સરદાર નગર- હાસોલ, અમદાવાદ- ૩૮૨૪૭૫ (૦૭૯) ૨૨૮૫૦૯૧૪
હાસોલ મહાદેવ ઈલેકટ્રીકલસ શોપ નં ૮, નવજીવન સુઘારક મંડળ પાસે, ૧૨૬ બસ સ્ટેન્ડ સામે, સરદારનગર - હાસોલ, અમદાવાદ- ૩૮૨૪૭૫ ૯૦૧૬૫૦૭૩૨૦
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17