અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઈલેકટ્રીશીયન વિષે માહિતી


વિસ્તાર:

વિસ્તાર ઈલેકટ્રીશીયન સરનામું ફોન નં
નરોડા અમીત એન્ટરપ્રાઈસ એ-એફ-૧૯, ભાગ્યોદય શોપીંગ સેન્ટર, સહયોગ રેસ્ટોરન્ટની પાસે, એન-એચ-નં-૮, નરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૦૭૯) ૨૨૮૧૧૨૨૪
નરોડા કેતન એન્ટરપ્રાઈસ યુ-૧૦, ઉર્વિ કોમ્પલેક્ષ, બંગ્લોઝ બસ સ્ટેન્ડની પાસે, નરોડા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૦૭૯) ૨૨૮૨૩૫૦૮
નરોડા જી.આઈ.ડી.સી ઉમિયા ઈલેકટ્રીકલસ શોપ નં-૧૮, શ્રી હરિક્રિષ્ના કોમ્પલેક્ષ, પેસ-૪, ગાયત્રી મંદિર રોડ, નરોડ જી.આઈ.ડી.સી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ ૯૮૭૯૮૮૨૧૧૧
નરોડા જી.આઈ.ડી.સી ગોપી હાર્ડવેર એ-૧૯, શ્રીજી એસ્ટેટ, ટેલિફોન એક્ષચેન્જની સામે, સુતર કારખાનાની સામે, નરોડા જી.આઈ.ડી.સી, અમદાવાદ-૩૮૨૩૩૦ (૦૭૯) ૨૨૮૧૬૫૮૧
નરોડા જીઆઈડીસી જે જે ઈન્ડ્રસ્ટ્રી ૨૮, સુક્રુત ઈન્ડ્રસ્ટ્રીયલ એસ્ટેડ, બંસીધર મીલ પાસે, ઓલ્ડ નરોડા ઓક્ટ્રોય નાકા, મેમ્કો ક્રોસ રોડ, નરોડા જીઆઈડીસી, અમદાવાદ- ૩૮૨૩૩૦ (૦૭૯) ૨૨૨૦૪૬૦૦
નરોડા દહેગામ ઉમિયા ઈલેક્ટ્રીક સ્ટોર એન્ડ પટેલ ઈલેક્ટ્રીક સ્ટોર દીપ જ્યોત કોમ્પલેક્ષ, મહા પ્રભુજી બેઠકની પાસે, દહેગામ રોડ, નરોડા દહેગામ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૨૩૩૦ (૦૭૯) ૨૨૮૦૨૯૬૧
નરોડા રોડ ગૌતમ ઈલેકટ્રીકલસ શોપ નં ૧, ક્રુષ્ના એસ્ટેડ, કિશનનગર, નરોડા રોડ, સહિજપુર બોધા, અમદાવાદ- ૩૮૨૩૪૫ (૦૭૯) ૨૨૮૦૩૩૩૦
નરોડા રોડ આનંદ ઈલેકટ્રોનીક્સ ૧૨, ગોપલાની માર્કેટ, એસ.ટી.વર્કશોપની સામે, નરોડ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૦૭૯) ૨૨૮૧૪૩૬૨
નરોડા રોડ શ્રી ચારભુજા એન્ટરપ્રાઈસ એફ-૧૪ ક્રિષ્ના ગોપાલ એસ્ટેટ, ફ્રુટ માર્કેટની સામે, મેમ્કો, નરોડા રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૦૭૯) ૨૨૨૦૫૪૦૪
નવરંગપુરા પાસવા ઈલેકટ્રીકલસ એસ ૫, મંગલમુર્તી સોપીંગ સેન્ટર, અમર એપાર્ટમેન્ટ સામે, ટેલિફોન એક્સચેન્જ પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૩ (૦૭૯) ૪૯૦૧૧૨૦૯
નવરંગપુરા જોલી ઈલેટ્રીકલસ મારુતી મિલન સોસા. કામેશ્વર મહાદેવ, અંકુર રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૩ (૦૭૯) ૨૭૪૭૫૯૪૦
નવરંગપુરા હરી ઈલેકટ્રીકલસ ૨૨,શ્રધ્ધાદિપ કોમ્પલેક્ષ, શાસ્ત્રી નગર શાક માર્કેટ સામે, અંકુર રાન્ના પાર્ક રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૩ (૦૭૯) ૨૭૪૯૬૮૧૨
નવરંગપુરા શીવમ એન્ટરપ્રાઈસ ૫, મનીપ્રભુ કોમ્પલેક્ષ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, દર્પણ પાંચ રોડ પાસે, નવરંગ સ્કુલ ૬ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૩ (૦૭૯) ૨૬૪૪૨૩૯૫
નવરંગપુરા જાસ્મીન ઈલેકટ્રીક સ્ટોર્સ બી/૩, બન કેસા શોપીંગ કોમ્પલેક્ષ,નવરંપુરા બસ સ્ટેશન સામે, કોર્પોરેશન બેન્ક પાસે,નવરંગપુરા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ (૦૭૯) ૨૬૪૪૪૭૩૮
નવરંગપુરા યુનિકોન ઈલેકટ્રીકલસ જરીવાલા પાર્ક, કોમર્સ કોલેજ પાસે, નવરંગપુર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ (૦૭૯) ૨૬૪૪૬૦૭૮
નવરંગપુરા પાડીદાર લાઈટ હાઉસ જી-૨, લીર્બટી હાઉસ કોમ્પલેક્ષ, એક્ષવીરયસ લેડીસ હોસ્ટેલ સામે, સ્વતિક ક્રોસ રોડ પાસે, સ્વતિક ક્રોસ રોડ, અમગાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ (૦૭૯) ૨૬૪૪૪૦૭૩
નવરંગપુરા કુણાલ ઈલેકટ્રીકલસ જગદીશ ભુવન, બસ ટર્મીનસ પાસે, નવરંગપુરા ક્રોસ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ (૦૭૯) ૨૬૪૩૦૪૩૧
નવરંગપુરા ભગત ઈલેકટ્રીક ટ્રેડર્સ સી.પી. ચેમ્બર્સ, નવરંગ હાઈસ સ્કુલ પાસે, નવરંગપુરા,અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ (૦૭૯) ૨૬૪૩૦૯૧૬
નવરંગપુરા રાજેશ કોર્પોરેશન ૧૦૫, સાર્થક કોમ્પલેક્ષ, સીટી સેન્ટર પાછળ, ટેન બેકરી પાસે, સ્વતીક ક્રોસ રોડ, સી.જી. રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૦૭૯) ૨૬૪૦૧૯૪૩
નવરંગપુરા વિનય ઈલેકટ્રીકલ એલ.જી-૧૦, પૂર્ણિભુમી શોપીંગ સેન્ટર, હાટકેશ સોસાયટી સામે, નવજીવન પોસ્ટ, દર્પણ પાચ રસ્તા, નવરંગપુરા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ ૯૮૨૫૭૭૯૧૦૩
નવરંગપુરા મેડીટેચ સિસ્ટમસ ૧૬, વિશ્વામિત્રા કોમ્પલેક્ષ, બાજો માળ, ગોલ્ડન ટ્રીએગલ પાસે, સ્ટેડીયમ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ (૦૭૯) ૨૬૪૦૫૦૪૯
નવરંગપુરા ગણેશ ઈલેકટ્રીકલસ ૨, ગેલેક્ષી વ્યુ કોમ્પલેક્ષ, પવન પાર્ટીપ્લોટ પાસે, અકુર ક્રોસ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૩. ૯૪૨૬૫૭૩૬૧૫
નવરંગપુરા મહાલક્ષ્મી હાર્ડવેર શોપ નં ૨/૧૬, એ.એમ.આઈ. એપાર્ટમેન્ટ, મગળમુર્તિ પાસે, ટેલિફોન એક્સચેન્જ બાજુ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૩ (૦૭૯) ૨૭૪૩૦૨૪૪
નવરંગપુરા દૌનીલ સીમ્કન કં ૩-૪, સામપન્ના કોમ્પલેક્ષ, હેવમોર રેસ્ટોરન્ટની સામે, નવરંગપુરા બસ સ્ટેન્ડની પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૦૭૯) ૨૬૪૪૦૩૪૪
નવા નરોડા ખોડીયાર ઈલેકટ્રીક્સ એન્ડ કેમેરા સીક્યુરીટી એસ ૨૪, મુર્તિધામ કોમ્પલેક્ષ, રસપાન પાર્ટી પ્લોટની પાસે, ન્યુ ઈન્ડિયા કોલોની, નવા નરોડ, નીકોલ રોડ, નિકોલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪ ૯૯૦૪૭૭૭૭૨૬
નવાવાડજ દશરથ ઈલેકટ્રીક ભુદરભાઈ છેલાભાઈ રંપાઉન્ડ, શાક માર્કેટ સામે, જુના વાડજ ટુ ચાંદલોડીયા, નવા વાડજ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૩ (૦૭૯) ૨૭૬૪૦૧૯૯
નવાવાડજ રવી ઈલેકટ્રીકલસ વર્કસ બી/૩, નીલ કોમ્પલેક્ષ, નંદનવન એપાર્ટમેન્ટ સામે, કાલુપુર કોર્મસીયલ કો. ઓ. બેન્ક પાસે, ભાવસાર હોસ્ટેલ રોડ, નવા વાડજ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૩ (૦૭૯) ૨૭૬૪૪૬૮૮
નવાવાડજ આરતી ઈલેકટ્રીકલ & હુટન વર્કસ જી૩ શ્યામલ કોમ્પલેક્ષ, વ્યાસ વાડી સામે, નવા વાડજ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૩ ૯૮૨૪૫૭૬૩૭૭
નવાવાડજ શીવ શક્તિ ઈલેકટ્રીકલસ જી-૨, શ્યામલ કોમ્પલેક્ષ, વ્યાસવાડી, ૧૩૨ ફુટ રોડ, ન્યુ વાડજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ ૯૮૯૮૦૭૬૫૦૪
નવાવાડજ મહાલક્ષ્મી પ્લાસ્ટીક ૨૧, શ્રીનાથ દ્વાર સોસાયટી, રોનક પાર્કની સામે, ન્યુ વાડજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૦૭૯) ૨૭૬૪૬૨૦૭
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17