અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઈલેકટ્રીશીયન વિષે માહિતી


વિસ્તાર:

વિસ્તાર ઈલેકટ્રીશીયન સરનામું ફોન નં
ગાંધી રોડ મીટર સેન્ટર ૧૭૭૮/૫, મોડેલ સીનેમા પાસે, મનુનાયકસ પોળ પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૧૪૪૫
ગાંધી રોડ આર્ટ લાઈટ યુનિયન બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૬૫૨૪૩૦૪૫
ગાંધી રોડ સુનીલ ઈલેકટ્રીકલસ ૪૯/૩, હીરાપ્રભુ કોમ્પલેક્સ, બાલા હનુમાન પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૪૫૨૮
ગાંધી રોડ હસ્તી ઈલેકટ્રો કનટ્રોલસ પાડા ની પોળ, એમ કેન્ટીકલ પાસે & કં. ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૦૯૧૩
ગાંધી રોડ મુકેશ ઈલેકટ્રીક સ્ટોર્સ( ગાંધી રોડ.. ૯૪/૨ પતાસા પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૭૩૮૯
ગાંધી રોડ કૃપા ઈલેકટ્રીક કંપની ૭૩૪, પાડા પોળ સામે, ડાર્જિસ લેન, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૧૬૬૧
ગાંધી રોડ જય એન્ટરપ્રાઈસીસ શોપ નં - ૧૮૯૫, પાડા ની પોળ પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૨૫૦૬૧
ગાંધી રોડ મહેન્દ્રા ઈલેકટ્રીક કં. ૧૨૬/એ/૩, કોલીવાદાસ ખડકી, ખાડીયા ક્રોસ રોડ પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૩૨૧૨
ગાંધી રોડ ધ રાજનગર ઈલેકટ્રીક કંપની જૈન દેરાસર પાસે, દેના બેન્ક સામે, પતાસા પોળ નાકા, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૨૦૭૬
ગાંધી રોડ પંકજ ઈલેકટ્રીક કં (ગાંધી રોડ) ૧૮૯૬, પાડા પોળ પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૨૦૦૮૪
ગાંધી રોડ જય અંબે ઈલેકટ્રીક સ્ટોર્સ ૭૬૩, બાલા હનુમાન પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૨૨૦૭૨
ગાંધી રોડ શ્રી રામ ઈલાકટ્રીકલસ ૭૨૫, પાડા પોળ પાસે, યુનિયન બેન્ક સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૧૨૬૦૪
ગાંધી રોડ જયભારત ટ્રેડીંગ કંપની ૧૭૭૮, મોડેલ સીનેમા પાસે, ગાંઘી રોડ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૮૧૨૫
ગાંધી રોડ સન ઈલેકટ્રીક જૈન મંદિર પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૨૩૫૮૦
ગાંધી રોડ રાજેન્દ્રા શક્તિ ઈલેકટ્રીક બાલા હનુમાન સામે, ગાંધીરોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૪૬૫૫
ગાંધી રોડ રાજેશ ઈલેકટ્રીકલસ ૧૯૮૨, લીમડા પોળ, બાલા હનુમાન મંદિર પાસે, બાલા બનુમાન લેન્ડ, ગાંધીરોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૦૮૩૭
ગાંધી રોડ વર્ધમાન ઈન્ટરપ્રાઈસીસ ૧, રિધ્ધી ચેમ્બર, મમુનાયકસ પોળ, કોથરી પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૧૦૦૧૬
ગાંધી રોડ એપેક્ષ ઈલેકટ્રીકલસ ૧૪૫૮, કાનજી દિવાન નો ખાચો મનુનાયક પોળ,ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૬૮૮૦૪
ગાંધી રોડ આસ્થા ઈલેકટ્રીકલસ ૧૭૬૧, બાલા હનુમાન, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૨૯૯૦
ગાંધી રોડ મહાલક્ષ્મી ઈલેકટ્રીકલસ કંપની ૭૫, નાની ભ્રમપુરી પોળ, મારલી ચેમ્બર પાસે, ખાડીયા ક્રોસ રોડ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૬૬૫૬૮
ગાંધી રોડ રસ્મી ઈલેકટ્રીકલસ ૧, આરાધના કોર્મસીયલ સેન્ટર, પાડા ની પોળ, ગાંધી રોડ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૮૭૦૨
ગાંધી રોડ એમ પી ઈન્ડ્રસ્ટ્રી ૨ માળ, એલ કે ચેમ્બર, પાડા પોળ પાસે, ગાંધી રોડ અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૬૭૨૬
ગાંધી રોડ એમ પી એન્ટરપ્રાઈસ ૧૭૫૮,જી-૧-૨, એફ- ૧, સી એન ચેમ્બર્સ, બાલા હનુમાન મંદિર સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૫૫૭૪૫
ગાંધી રોડ પ્લાઈલોટ એન્ટરપ્રાઈસ ૧૮૯૯, કોલીવાડા ખડકી નાકા પાસે, યુનિયન બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૨૨૫૯૯
ગાંધી રોડ ગુરુકૃપા એન્ટરપ્રાઈસ ૧૮૯૬/એ/૨ એલ કે ચેમ્બર, પાજા પોળ પાસે, ગાંધી રોડ, અમગાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૯૯૭૦
ગાંધી રોડ અશ્વિન ઈલેકટ્રીકલસ ૧૭૧૯ કચરીયા પોળ, બાલા હનુમાન સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૨૧૮૧૪
ગાંધી રોડ જૈનમ ઈલેકટ્રીકલસ ૧૦૮ ૧ માળ ન્યુ જીયાર કોમ્પલેક્ષ, કાતરી પુલ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૪૧૦૬
ગાંધી રોડ ભવતી ઈલેકટ્રીકલસ સ્ટોર્સ પાડા પોળ નાકા પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૫૭૧૩૫
ગાંધી રોડ ગુરુકૃપા પ્લસ ૧૦, સાગર કોમ્પલેક્ષ, ખાતરી પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૦૧૧૪
ગાંધી રોડ રાજનગર લાઈટ હાઉસ રતનપોળ કોર્નર, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૫૩૫૬૮૬૫
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17