અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઈલેકટ્રીશીયન વિષે માહિતી


વિસ્તાર:

વિસ્તાર ઈલેકટ્રીશીયન સરનામું ફોન નં
ગાંધી રોડ સાંઈબાબા ઈલેક્ટ્રીકલ્સ ૮૧૦-૪, તેજી ચેમ્બર્સ, ખાડીયા ક્રોસ રોડ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૧૩૬૬૪
ગાંધી રોડ એમ.એસ.ઈલેક્ટ્રીકલ્સ ૪૮, બાલા હનુમાનની પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૦૮૪૨
ગાંધી રોડ઼ જગદીશ ઈલેક્ટ્રીકલ્સ એ-૧૮૯૪, પાડા પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૫૭૦૬૫
ગાંધી રોડ મહેશ ઈલેકટ્રીકલ્સ ૭૦૬, મામુનાયકની પોળની સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૬૭૪૧૮
ગાંધી રોડ મોહિત ઈલેક્ટ્રીકલ્સ ૨, મહેશસુખ ચેમ્બર્સ, મોડલ સીનેમાની સામે, જાની વાડો, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૬૫૦૩
ગાંધી રોડ મીરા ઈલેક્ટ્રીક કં ૧૪૬૬-૧, મામુનાયકની પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૯૪૨૫
ગાંધી રોડ પાવર એન્ડ લાઈટ પહેલે માળ, ૧૭૧૪-૬, બાલા હનુમાન મંદિરની સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ ૯૬૦૧૧૧૧૪૪૦
ગાંધી રોડ અનીલ ઈલેક્ટ્રીકલ્સ ૧૮૮૧, પહેલે માળે, પાડા પોળ, એબોવ શ્રેયર્સ એસ.ટી.ડી, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૭૭૪૭૬
ગાંધી રોડ સોનલ ઈલેક્ટ્રીક કં ૬, ક્રિષ્ના ચેમ્બર્સ, પાડા પોળના સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૫૭૦૩૨
ગાંધી રોડ મહેન્દ્ર એન્ડ કં ૫૩-૧, બાલા હનુમાન મંદિરની પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૨૯૮૮
ગાંધી રોડ સીગ્મા સીસ્ટમ એન્ડ કન્ટ્રોલ ૧૦, સાગર કોમ્પલેક્ષ, પાડા પોળ, ખત્રી પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૭૪૨૧
ગાંધી રોડ એશિયન કેબલ કં ૨૦૧-૨૦૨ સાગર બિલ્ડીંગ, ખત્રી પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ ૯૮૨૪૦૪૬૦૮૦
ગાંધી રોડ રાજપથ કોર્પોરેશન શોપ નં-૧૭૮૬-૧, ખત્રી પોળની સામે, મામુનાયકની પોળની પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૭૨૩૦
ગાંધી રોડ જે.પી.કોર્પોરેશન ૧૭૯૬, પાડા પોળ, ખાડીયા ક્રોસ રોડની પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૧૨૦૨૧
ગાંધી રોડ લક્ષ્મી લાઈટ હાઉસ ૭૩૨, નગર વાડા, પાડા પોળની સામે, યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવા-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૭૨૭૩
ગાંધી રોડ ગુરુનાનક ઈલેકટ્રીક ૧૯૧૮, વેરાઈપાડાની પોળની સામે, ખાડીયા ચાર રસ્તા, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૦૦૭૪
ગાંધી રોડ ભુમિકા ઈલેક્ટ્રીકલ્સ ૧૯૪૨-૧ નાની ભ્રમપુરી પોળ, ખાડીયા ચાર રસ્તા, ફર્નાન્ડિસ બ્રીજ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૫૩૫૩૪૨૭
ગાંધી રોડ જે. વી. ઈલેક્ટ્રીકલ્સ ૧૫૧૦, મહાદેવની પાસે, મામુનાયકની પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૨૫૩૮૮
ગાંધી રોડ નીલુ એન્ટરપ્રાઈસ ૧૪૫૩, મામુનાયકની પોળ, મહાદેવમંદિરની સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૨૩૬૩૩
ગાંધી રોડ મહાલક્ષ્મી ઈલેક્ટ્રીકલ્સ ૪, જી.આર કોમ્પલેક્ષ, ખત્રી પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૬૧૫૬૧
ગાંધી રોડ અંકુર ટર્ચ ૫, જી.આર કોમ્પલેક્ષ, ખત્રી પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૫૫૭૦૨
ગાંધી રોડ વિપુલ ઈલેક્ટ્રીક જી-૬, મુરલી ચેમ્બર્સ, ખોડીયાર ક્રોસ રોડની પાસે, નીસા ની ખડકી, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૫૫૭૦૬
ગાંધી રોડ કર્ણાવતી ઈલેક્ટ્રીકલ્સ ૬, સાગર કોમ્પલેક્ષ, બેઝમેન્ટ, ખત્રી પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૧૦૦૫૧
ગાંધી રોડ આદિનાથ ટ્રેડીંગ કં ૨૦૩, ગોકુલ ભવન, મામુનાયકની પોળની પાસે, પાડા પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૭૭૪૫૮
ગાંધી રોડ વિશ્વકર્મા ઈલેક્ટ્રીકલ્સ ૭, મુરલી ચેમ્બર્સ, નીસા ની ખડકી, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૮૬૩૫૫૦
ગાંધી રોડ રાજલક્ષ્મી ઈલેક્ટ્રીકલ્સ ૩, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, જી.આર.કોમ્પલેક્ષ, ખત્રી પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૧૨૪૬૭
ગાંધી રોડ ઓઝસ ઈલેક્ટ્રીકલ્સ ૧૦, મુરલી કોમ્પલેક્ષ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, જગમન ઈલેકટ્રીક ખાડીયાની સામે, નાની બ્રહ્મપુરીની પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ ૯૮૨૪૧૫૭૭૨૪
ગાંધી રોડ ગોપીનાથ સેલ્સ એજન્સી ૧૮૪૬, પાડા પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૧૭૦૨
ગાંધી રોડ શ્રી એન્ટરપ્રાઈસ ૭૪૫-૩, પહેલે માળ, યુનિયન બેન્કની સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૬૫૪૦
ગાંધી રોડ એમ.એમ. ઈલેક્ટ્રીક કં ખાડીયા ચાર રસ્તા, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૧૨૨૨
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17