અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઈલેકટ્રીશીયન વિષે માહિતી


વિસ્તાર:

વિસ્તાર ઈલેકટ્રીશીયન સરનામું ફોન નં
ઇન્કમટેક્ષ મંગલમ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રોડક્ટ એ-૧૦૫, ઓક્સર્ફોડ એવન્યુ, સી.યુ.શાહ કોલેજની સામે, નવજીવન પ્રેસ રોડ, ઈન્કમટેક્ષ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૪ (૦૭૯) ૨૭૫૪૫૯૩૦
ઇન્કમટેક્ષ ઈમ્પેક્ષ ઈલેક્ટ્રીકલ્સ ૪૦, પહેલે માળ, હરસિદ્ધી ચેમ્બર્સ, ઈન્કમ ટેક્ષ સર્કલની પાસે, આશ્રમ રોડ, ઈન્કમટેક્ષ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૪ (૦૭૯) ૨૭૫૪૪૮૩૩
ઇસનપુર પારીખ એન્ટરપ્રાઈસ ૨ ઉ સન કોમ્પલેક્ષ, લોટસ હાઈસ્કુલ સામે, ન્યુ વીરાટ નગર બસ સ્ટોપ, ઈસનપુર, અમદાવાદ- ૩૮૨૪૪૩ (૦૭૯) ૨૫૩૩૧૪૦૦
ઇસનપુર પ્રેમ રેડિયો ઈલેકટ્રોનીકસ ૪, નટરાજ સુપર માર્કેટ, જયંત પાર્ક, વટવા રોડ,ભારવાડ નગર, ઈસનપુર, અમદાવાદ- ૩૮૨૪૪૩ (૦૭૯) ૨૫૩૯૯૦૨૩
ઇસનપુર જીમી ઈલેક્ટ્રીકલ્સ એન્ડ ઈલેકટ્રોનીક્સ બસ સ્ટેન્ડની પાસે, નુતન નાગરિક સહકારી બેંકની સામે, ઈસનપુર, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩ (૦૭૯) ૨૫૪૬૬૬૪૫
ઈસનપરુ હીટેચ કોર્પોરેશન બી-૧૯ કલ્પાના ટેનામેન્ટ, વટવા રોડ, સુરભી પાર્કની પાસે, ઈસનપુર, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩ (૦૭૯) ૩૨૯૨૧૦૨૩
ઉસ્માનપુરા રિદ્ધી સિદ્ધી ઈલેક્ટ્રીકલ્સ મેઘવર્ષા એપાર્ટમેન્ટ, ચંપાનેર સોસાયટીની પાસે, આશ્રમ રોડ, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૦૭૯) ૨૭૫૫૬૦૦૯
ઉસ્માનપુરા પાર્ટીદાર ઈલેક્ટ્રી જી-૪, સુપાર્શ્વ કોમ્પલેક્ષ, પંચશીલ બસ સ્ટોપની પાસે, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૦૭૯) ૫૫૧૧૨૭૭૪
એલીસ બ્રીજ ભવાની એજેન્સી ૨૭, એલીસ બ્રીજ શોપીંગ સેન્ટર, ગ્રાઉન્ડ ફ્લૉર, ટાઉન હોલ સામે, એલીસ બ્રીજ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૬ (૦૭૯) ૨૬૫૭૫૦૧૧
એલીસ બ્રીજ વનગ્રાર્ડ રેડીયો કોર્પોરેશન જુના દિલ્લી બિલ્ડીંગ, ટાઉન હોલ સામે, એલીસ બ્રીજ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૬ (૦૭૯) ૨૬૫૭૯૪૫૩
એલીસ બ્રીજ ચેમ્ટે એજેન્સી ગુજરાત ૩૦૧, શંકર ૪, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, એમ.જે. લાઈબ્રેરી, એલીસ બ્રીજ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ ૯૮૨૪૦૨૨૮૯૦
એલીસ બ્રીજ રીમા ટ્રેડર્સ ૨૬-૨૭, દેવાશ્વય એપાર્ટમેન્ટ, બેસમેન્ટ, કોઠ્ઠાવાડા ફ્લેટ સામે, એલીસ બ્રીજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૦૭૯) ૩૦૬૧૨૧૫૫
એલીસ બ્રીજ સમર્થ એન્ટરપ્રાઈસ ૧૨ મીરા મનમ એર્કેટ પહેલો માળ, ઈન્ડસઈન. બેન્ક પાસે, કૃપા પેટ્રોલ પંપ પાછળ, પરિમલ ક્રોસ રોડ, એલીસ બ્રીજ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૬ (૦૭૯) ૩૨૫૨૪૮૬૭
એલીસ બ્રીજ નીઓ કોર્પોરેશન ૪૦૫, આનંદ મગલ ૩, જુના કોર હાઉસ સામે, એલીસ બ્રીજ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૬ (૦૭૯) ૨૬૪૨૪૪૭૨
એલીસ બ્રીજ પરીખ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કાગડીવાડ, વી.એસ.હોસ્પિટલની પાછળ, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૦૭૯) ૨૬૫૭૯૧૫૧
એલીસ બ્રીજ જપમ કોર્પોરેશન ૧૪૨-૧૪૩, એલિસબ્રીજ શોપીંગ સેન્ટર, ટાઉન હોલની સામે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૦૭૯) ૨૬૫૭૮૮૪૨
ઓઠવ ધીરેન હાર્ડવેર નવરત્ન કોમ્પલેક્ષ, છોટાલાલની ચાલી, ઓઠવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૦ (૦૭૯) ૨૨૮૭૦૨૨૨
ઓઠવ જૈન રેડીયો હાઉસ છોટાલાલની ચાલી, આદિનાથનગરની પાસે, ઓઠવ રોડ, ઓઠવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૦ (૦૭૯) ૨૨૮૭૪૦૦૮
ઓઠવ જય ખોડીયાર ઈલેક્ટ્રીક ૨, શંકર શોપીંગ સેન્ટર, રૃદ્રાક્ષ કોમ્પલેક્ષની પાસે, ઓઠવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૦ (૦૭૯) ૨૨૮૯૧૬૧૬
ઓઠવ ગામ ક્રાફ્ટ એન્જીનીયરીંગ ૫, ઉમિયા એસ્ટેટ પાર્ટ-૨, ભીક્ષુક ગૃહની પાછળ, રાજેન્દ્રપાર્ક રોડ, શ્યામ સિનેમા ગલી, ઓઠવગામ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૧૫ ૯૮૨૬૩૮૨૭૮૮
ઓઠવ ગામ ક્રિષ્ના ઈલેકટ્રીકલ્સ ઓઠવ રોડ, છોટાલાલ ચાલીની પાસે, ઓઠવ ગામ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૧૫ (૦૭૯) ૨૨૮૭૪૭૨૪
ઓઠવ જી.આઈ.ડી.સી અંબિલીન ઈનકોર્પોરેટ ૬૦, રિદ્ધી એસ્ટેટ, જી.આઈ.ડી.સી.વોટર ટેન્કની સામે, મતાંગી ટ્રાન્સપોર્ટની પાસે, ઓઠવ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૧૫ (૦૭૯) ૨૨૮૯૩૮૮૮
ઓઠવ જી.આઈ.ડી.સી શ્રી અંબિકા હાર્ડવેર સ્ટોર પ્લોટ નં-૬, જી.આઈ.ડી.સી, એસ.બી.આઈ.બેંકની સામે, એલ ટાઈપ રોડ, ઓઠવ જી.આઈ.ડી.સી., અમદાવાજ-૩૮૨૪૧૫ (૦૭૯) ૨૨૮૭૦૦૩૧
ઓઢવ રાજસ્થાન ઈલેકટ્રીકલસ ૧૧૫, પુર્નિમા નગર, ગૌરી સીનેમા, રાજેન્દ્ર પાર્ક રોડ, ઓઢવ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૦ (૦૭૯) ૬૫૨૧૭૩૫૭
ઓઢવ એરેક્ષ ઈન્જીનીરીંગ ૧૨૯, બાબાજી એસ્ટેટ, ભીક્ષુક ગ્રુહ પાછળ, ઓઢવ રોડ, ઓઢવ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૦ (૦૭૯) ૨૨૮૭૬૮૭૨
ઓઢવ જી.આઈ.ડી.સી. ભારત પ્રેટ્રોલીયમ એન્ડ હાર્ડવેર ઓઢવ બસ સ્ટેશન પાસે, હથીલા હનુમાન મંદિર સામે, ઓઢવ રોડ, ઓઢવ જી.આઈ.ડી.સી., અમદાવાદ- ૩૮૨૪૧૫ (૦૭૯) ૨૨૯૦૨૦૦૭
ઓઢવ જી.આઈ.ડી.સી. હરીઓમ ઈલેકટ્રીકલસ એલ-૧૧૫, જી.આઈ.ડી.સી. એસ્ટેટ, ઓઢવ ફાયર ર્બિગડ, ઓઢવ જી.આઈ.જી.સી., અમદાવાદ- ૩૮૨૪૧૫ (૦૭૯) ૨૨૮૭૩૪૭૧
ઓઢવ જીઆઈડીસી મેક્ષકેલ પ્લાસ્ટ ૧૩૩, શ્રી રામ એસ્ટેડ, અનુપ એજેન્સી કંપાઉન્ડ, સીએમસી પાછળ, સોનીચાલ ક્રોસ રોડ, ઓઢવ જીઆઈડીસી, અમદાવાદ- ૩૮૨૪૧૫ (૦૭૯) ૨૨૯૭૦૨૩૩
કાંકરિયા શાંતિ સ્ટોન એન્ડ લાઈમ ઈન્ડસ્ટ્રીજ કામનાથ ટાવરની પાસે, રાયપુર ગેટની બહાર, કાંકરિયા રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨ (૦૭૯) ૨૫૪૫૩૫૯૭
કાલુપુર પાયલ સેલ્સ કોર્પોરેશન ૧૩, નરનારાયણ ભવન, ૧ માળ, સ્વામીનારાયણ મંદિર પાસે, કાલુપુર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૨ (૦૭૯) ૨૨૧૬૨૪૧૪
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17