અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઈલેકટ્રીશીયન વિષે માહિતી


વિસ્તાર:

વિસ્તાર ઈલેકટ્રીશીયન સરનામું ફોન નં
ગાંધી રોડ શ્રી રિધ્ધી સિધ્ધી ઈલેકટ્રીકલસ ૧૨૮૫ બીજો પ્લેસ, મમુનેકસ પોળ, કાનજી દેવાનસ ખાંચો, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૫૭૦૧૭
ગાંધી રોડ મુરલી ઈલેકટ્રીક કં ઠક્કર પેન્ટર પાસે, ખાડીયા ચાર રસ્તા, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૭૮૬૭
ગાંધી રોડ આકૃતિ લાઈટીંગ કં ૧૦૭૮/જી-૫, ખત્રી હાઉસ, ખત્રી પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૧૨૯૩૪
ગાંધી રોડ જયોતિ એક્ષકલ્યુસીવ ફની લાઈટીંગ શો. શોપ નં ૧૭૫૬/૧, બાલા હનુમાન સામે, ગાધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૫૨૯૨
ગાંધી રોડ દિપક સેલ્સ કોર્પોરેશન ૧૦૧,૧૦૨, શ્રીજી કોમ્પલેક્ષ, પહેલો માળ, યુનિયન બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૫૫૧૪૨
ગાંધી રોડ હોમ શક્તિ ઈલેકટ્રીકલસ ૮૨-૧, નિશાની ખડકી, મોડેલ સિનેમા પાસે, જાનીવાડો, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૫૭૧૯૮
ગાંધી રોડ અજંતા ઈલેકટ્રીકલસ કં. ૭૫૬/૨, વેરાઈપાડા પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૩૨૫૯
ગાંધી રોડ અંકુર ઈલેકટ્રીકલસ પાડા પોળ પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૦૧૨૩
ગાંધી રોડ શ્રી નકોડા ઈલેકટ્રીક કં. શોપ નં ૨, શ્રીનાથ ચેમ્બરસ, કોઠારી પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૫૭૦૭૪
ગાંધી રોડ મોર્ડન ઈલેકટ્રીક કોર્પોરેશન ૧૮૧૦, પાડા પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૨૨૫૫૧
ગાંધી રોડ ઈશ્વર ઈલેકટ્રીકલસ ૭૨૬, દરજીસ ખાંચો, પાડા પોળ સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૯૬૦૨
ગાંધી રોડ સરસ્વતી ઈલાકટ્રીક કં. ૧૭૭૪-૧, જાની વાડા સામે, મોડલ સીનેમા પાસે,ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૬૭૪૬૮
ગાંધી રોડ કમલ લાઈટ હાઉસ શ્રીનાથજી કોમ્પલેક્ષ, વૈરલ પાડા પોળ સામે, ખાડીયા ચાર રસ્તા, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૦૭૪૦
ગાંધી રોડ તેજસ ટ્રેર્ડસ ૧૭૯૯/૧ પાડા પોળ, ગાંઘી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૮૯૩૮
ગાંધી રોડ ભગવતી એન્જસીસ ૧૪૬૮, મામુનાયકસ પોળ, ગાંધી રોડ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૬૨૪૨૫
ગાંધી રોડ તીરૂપતી ઈલેકટ્રીક કં. ૨૦૭ જી આર કોમ્પલેક્ષ, બીજો માળ, ખત્રી પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ ૯૪૨૬૨૮૫૬૦૮
ગાંધી રોડ શ્રી એશીયાટીક ઈલેકટ્રીકલસ ૬૫૩/૧, મોડલ થ્રીયેટર સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૮૪૯૬
ગાંધી રોડ વિજય લાઈટીંગ ડિવીસન બાલા હનુમાન પાસે, મોડલ સિનેમા સામે, ગાંધીરોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૫૭૨૫
ગાંધી રોડ જે. કે. ઈલેકટ્રીકલસ(ગાંધી રોડ) એચ. ડી. એફ. સી. બેન્ક સામે, મોડલ સિનેમા પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૫૫૯૨૧
ગાંધી રોડ ભારત ઈલેકટ્રીક સ્ટોર્સ ૧૪૮૭ મહાદેવ સ્ટ્રી, આયુર્વેદિક લ્કીનિક સામે, મમુનાયક પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૧૫૭૧
ગાંધી રોડ અંબિકા વિધુત કાર્યાલય ૪,કિષ્ના કોમ્પલેક્ષ, ઓલ્ડ મોડલ સિનેમા બીલ્ડીંગ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૬૪૪૨
ગાંધી રોડ હેલ્લો ઈલેકટ્રોટચ ૭૧૬, હેલ્લો હાઉસ ખતરી પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૧૦૦૮૨
ગાંધી રોડ જ્યોતિ ઈલેકટ્રીકલસ ૬૪૯/૧, એચ.ડી.એફ.સી. બેન્ક સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૬૩૧૦
ગાંધી રોડ જગત એજેન્સી ૧૪૮૩, મમુનાયક પોળ, ગાંધી રોડ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૨૪૯૯૧
ગાંધી રોડ ચેતન ઈલાકટ્રીકલસ શોપ નં ૨- પાર્ટ ઓફ ૧૧૩૬,૧૧૩૭,૧૧૩૮, વડાઈપાડા પોળ પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૫૫૮૭૨
ગાંધી રોડ એમ્ટેક્ષ ઈલેકટ્રીકલસ પ્રાઈવેટ લીમીડેટ ૧૯૧૭, વૈરા પાડા પોળ સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૭૨૨૨૪
ગાંધી રોડ રિલાયન્સ ઈલેકટ્રીક કં. જુમા મસ્ઝીદ સામે, એ.બી.સી. સર્જીકલસ પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૫૩૫૬૬૬૦
ગાંધી રોડ ગુપતા ફાન્સી લાઈટસ ૪, નમન કોમ્પલેક્ષ, કોલીવાડા ખડકી, યુનિયન બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૨૫૪૩૦
ગાંધી રોડ મમોદય ઈલેકટ્રીક કં. જૈન મંદિર સામે,પતાસા પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૬૨૫૫
ગાંધી રોડ મોના ઈલેકટ્રીકસ ૧૭૭૧, મોડેલ સિનેમા પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૨૫૧૨૫
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17