અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઈલેકટ્રીશીયન વિષે માહિતી


વિસ્તાર:

વિસ્તાર ઈલેકટ્રીશીયન સરનામું ફોન નં
મેમનગર ક્રિશ ઈલેકટ્રીકલસ બી-એફ-૨૧, સૂર્યા કોમ્પલેક્ષ, નવનીત હાઉસ પાસે, ગુરુકુલ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૫૨ (૦૭૯) ૨૭૪૯૩૦૭૪
મેમનગર પીલેક્ષ એન્ટરપ્રાઈસ એ ૧૮૯, અદિનાથ નગર, વિશ્વરામ નગર પાછળ, મેમનગર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૫૨ ૯૪૨૬૩૦૪૬૭૦
મેમનગર લક્ષ્મી ઈલેકટ્રોનીક્સ ૨, શ્રી રામ શોપીંગ સેન્ટર, સરદાર ચોક, ગુરુકુળ, મેમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૦૭૯) ૨૭૪૯૧૧૫૧
મેમનગર ભુમિ ઈલેકટ્રીકલ્સ ૮, સન પેલેસ શોપીંગ સેન્ટર, સ્ટ્રલીંગ હોસ્પિટલની પાસે, ગુરુકુળ ટેમ્પલની સામે, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૦૭૯) ૨૭૪૫૧૮૧૨
મેમનગર સાર્થી ઈલેક્ટ્રીકલ્સ બી-૩, અરીંહતનગર, વિશ્રામનગરની સામે, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૦૭૯) ૨૭૪૧૮૩૪૨
મેમનગર વૈભવ ઈલેક્ટ્રીકલ્સ એપ્લાયન્સ ૧૮, હેરીટેજ પ્લાઝા, ગુરુકુળની સામે, ડ્રાઈવ ઈન રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૦૭૯) ૨૭૪૫૬૦૪૧
રખિયાલ જેસવાલ ઈલેકટ્રી કોર્પોરેશન સત્યનગર બસ સ્ટેશન પાસે, નાગરવેલ હનુમાન રોડ, રખિયાલ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૨૩ ૯૮૨૫૩૯૮૯૬૨
રખિયાલ વિજય ઈલેકટ્રીકલસ વિવેકાનદ મીલ સામે, રખિયાલ રોડ, રખિયાલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૩ ૯૮૭૯૧૭૩૬૦૧
રખિયાલ ઉમિયા ઈલેક્ટ્રીક સ્ટોર ૬૫-૧, ઉમિયા એસ્ટેટ, ર્સ્મજીવી વસાહતની સામે, રાજેન્દ્ર ચાર રસ્તા, રખીયાલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૩ (૦૭૯) ૨૨૯૧૦૭૦૩
રખીયાલ રોડ સિંઘાનીયા ફન ડિસ્ટીબ્યુટર સિંઘાનીયા... ૩, શીવ ચેમ્બર, સોમા ટેક્સટાઈલ્સ મીલ સામે, રિલીફ રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૨૩ (૦૭૯) ૨૨૭૪૯૦૪૮
રખીયાલ રોડ ઈલેકટ્રીક ઈન્ટોલેશન & મેન ૨૫, ક્રિષ્ના એસ્ટેડ, ઓઢવ ફાયર બ્રિગેટ, નેશનલ હાઈવે નં ૮, રખિયાલ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૨૩ ૯૧૭૩૭૭૭૭૦૦
રનતપોળ મીતેષ ઈલેક્ટ્રી ૨, અદાણી ઉદય માર્કેટ, હીથાખાના ચોક, રતનપોળ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ ૯૮૨૫૩૫૬૩૧૮
રાણીપ શ્રી રામ ઈલેકટ્રીક્લસ (રાણીપ) એફ-૨, કલ્યાણકુંજ એપાર્ટમેન્ટ, રાણીપ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૦ (૦૭૯) ૨૭૫૩૦૩૩૮
રાયપુર આનંદ સાઈકલ એન્ડ ઈલેકટ્રીકસ રાયપુર ભજીયા હાઉસ સામે, રયપુર દરવાજા, રાયપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૩૨૯૨૨૧૮૮
રીલીફરોડ મહેશ ઈલેકટ્રીકલસ રેડિયો માર્કેટ, કેલીકો ડોમ, ખારા કુવા પોળ, રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૫૩૫૧૪૮૭
રીલીફરોડ ઈલેકટ્રોનીક કેબલ સેન્ટર ૭૨૯, રેડીયો માર્કેટ, કેલીકોમ ડોમ સામે, રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૬૪૩૯
રીલીફરોડ પારામાઉન્ટ ઈલેકટ્રીકલસ ૧૩૫૯, મંસુરી બિલ્ડીંગ, રિલીફ સીનેમા, સાલાપાસ રોડ, રિલીફ રોડ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૫૩૫૦૨૯૯
રીલીફરોડ ગુરુનાનક ઈલેકટ્રીક ૧, મનીલા ચેમ્બર, કેલીકો ડોમ સામે, રિલીફ રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૩૩૨૦
રીલીફરોડ અનમોલ ઈલેકટ્રીકલસ છાયા ઈલેકટ્રીકલસ શોપ નં ૫, થાકુમલ ચેમ્બર, કેલીકો ડોમ, રિલીફ રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૫૪૬૮૮૧૨
રીલીફરોડ શીવમ એન્ટરપ્રાઈસ (રિલીફ રોડ) રેડીયો માર્કેટ, કમલ ચેમ્બરસ સામે, કેલીકો ડોમ પાસે, રિલીફ રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૫૩૫૬૭૬૧
રીલીફરોડ ભવાની સેલ્સ કોર્પોરેશન આરાધના કોર્મસીયલ સેન્ટર, ચોથો માળ, રિલીફ રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ ૯૮૨૪૦૪૦૧૬૦
રીલીફરોડ અરીહંત ટ્રેડીંગ કં. ૨ આફ્તાબ ચેમ્બર્સ, મહાલક્ષ્મી પ્રેટ્રોલ પંપ પાસે, મોટી માકેરીવાડ, રિલીફ રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૬૪૬૮૮
રીલીફરોડ સાઈન કોર્પોરેશન રામ નિવાસ, કેલિકો ડોમ, ખારા કૌસની પોળ, રીલીફ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૨૨૨૮
રીલીફરોડ ભારતી ઈલેક્ટ્રોનીક્સ સેન્ટ્રલ પોઈન્ટ, બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની પાસે, રીલીફ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ ૯૮૯૮૩૫૬૧૩૯
રીલીફરોડ એક્ટિવીટી ઈલેક્ટ્રીકલ્સ ૧૪, જમસન ચેમ્બર્સ, પહેલે માળ, રવિ ચેમ્બર્સની સામે, પથ્થરકુવા પેટ્રોલ પંપ,રીલીફ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૫૫૦૦૫૪૩
રીલીફરોડ શાહ ઈલેક્ટ્રી કં પહેલે માળ, ૧૬૪, સર્વોધ્ય કોમર્શીયલ સેન્ટર, જી.પી.ઓ.ની પાસે, સલપાસ રોડ, રીલીફ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૫૫૦૪૮૭૭
લાલ દરવાજા સોના ઈલેકટ્રીકસ જે જે ચેમ્બર્સ, ત્રીજો માળ, સેન્ટર બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા પાસે, પારેખસ, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૫૫૦૫૪૮૮
વટવા સાઈબાબા ઈલેકટ્રીકલ સેલ્સ & સર્વિસ સીજી- ૬, પારસી પંચાયત કોમ્પલેક્ષ, જશોદાનગર ચોકડી, એસ.ટી,બસ સ્ટેન્ડ સામે, વટવા, અમદાવાદ- ૩૮૨૪૪૦ (૦૭૯) ૨૫૮૯૭૪૯૫
વટવા મયુર એન્ટરપ્રાઈસ ૧૫ પુષ્પરાજ કોમ્પલેક્ષ, એમ.બી. પટેલ માર્ગ સામે, જશોદાનગર ચોકડી, વટવા, અમદાવાદ- ૩૮૨૪૪૦ (૦૭૯) ૨૫૮૯૧૦૮૦
વટવા શ્યામ ઈલેકટ્રીકલ્સ સી-૮, પારસી ડુંગરવાડી કોમ્પલેક્ષ, પોલીસ સ્ટેન્શનની સામે, જશોદાનગર ક્રોસ રોડ, વટવા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૦ (૦૭૯) ૨૫૮૯૪૬૩૦
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17