અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઈલેકટ્રીશીયન વિષે માહિતી


વિસ્તાર:

વિસ્તાર ઈલેકટ્રીશીયન સરનામું ફોન નં
ગાંધી રોડ વેરબાપ ઈલેકટ્રીકલસ ૧૭૯૨, પાડા પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૦૪૨૨
ગાંધી રોડ ન્યુ શ્રી શ્યામ એન્ટરપ્રાઈસ ૧, કિષ્ના ચેમ્બર, પાડા પોળ સામે, બાલા હનુમાન પાસે, ખતરી પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૫૫૯૮૭
ગાંધી રોડ આર.કે. ટ્રેડીંગ કંપની ૧૭૮૭/૧, મમુનાયક પોળ પાસે, ગાંધી રોડ, મદાવાવદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૬૦૪૪૭
ગાંધી રોડ મારૂતી ઈલેકટ્રીકસ ૨૦૧ બીજો માળ ખતરી હાઉસ, ખતરી પોળ, પાડા પોળ સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ ૯૯૯૮૫૫૫૮૯૧
ગાંધી રોડ વિશાલ ઈલેકટ્રીકલસ રેટ ધી ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, શોપ નં ૪ ન્યુ જી.આર. કોમ્પલેક્ષ, ખતરી હાઉસ પાસે, ૭૧૪- ખતરી પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૫૫૭૯૪
ગાંધી રોડ શ્રી એમ.કે. ઈલેકટ્રીકલસ શોપ નં ૧૭૧૩, ખરાચી પોળ પાસે, હીરાપ્રભુ કોમ્પલેક્ષ સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૦૦૯૮
ગાંધી રોડ વિજયાન્ત ઈલેકટ્રીકલસ ૨૨, શ્રી કિષ્ના કોમ્પલેક્ષ, બીજો માળ, જુના મોડલ સિનેમા, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૭૭૭૩૩
ગાંધી રોડ સોનેરા સેલ્સ કોર્પોરેશન ૯૧૫, કેસર ભવાની હાઉસ, લીમ઼ડા પોળ, બાલા હનુમાન મંદિર સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૬૨૪૩૦
ગાંધી રોડ સાલીમાર ઈલેકટ્રીકલસ ૭૨૬, પાડા પોળ સામે, ગાંધી રોડ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૫૪૩૫
ગાંધી રોડ પાશ્વા ટ્રેડીંગ કં. એલ.કે. ચેમ્બર્સ પહોલો માળ, પાડા પોળ પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૬૬૩૧૯
ગાંધી રોડ વનંદના ઈલેકટ્રીક શોપ ૧, સાગર ચેમ્બરર્સ, પહેલો માળ, ખતરી પોળ, ગાંધી રોડ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૫૮૧૯
ગાંધી રોડ મુથા ઈલેકટ્રીકલસ શોપ નં ૧૯૪૦/૪, ખાડિયા ક્રોસ રોડ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૭૦૯૬
ગાંધી રોડ ડાફટ્રરી બ્રધરસ શોપ નં ૧૭૯૧, પાડા પોળ પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૬૬૧૪
ગાંધી રોડ સમીર ટ્રેડીંગ કોર્પોરેશન ૬૬૬, ૫/એ, એચ,એચ. ટ્રસ્ટ બીલ્ડીંગ, કોઠ્ઠારી પોળ કોર્નર, મમુનાયક પોળ સામે, શ્રી ગોપાલ પાછળ ઈલેકટ્ર કં.., ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૭૦૧૧૮
ગાંધી રોડ એસ.એસ. ઈલેકટ્રક કોર્પોરેશન શોપ નં ૧૭૮૩, મમુનાયક પોળ પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૨૫૪૩૨
ગાંધી રોડ ભગવતી ઈલેકટ્રીક ૧૪૬૮, મામુનાયકસ પોળ, ગાંધી રોડ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૧૫૪૬
ગાંધી રોડ સ્ટાર ઈલેકટ્રીક કંપની ૧૮૮૦, પાડાસ પોળ, મમુનાયક પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૪૨૭૯
ગાંધી રોડ પરાગ ઈલેકટ્રીક કં ૧૪૬૪, મમુનાયક પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૬૪૮૮૬
ગાંધી રોડ શ્રીજી લેકટ્રીક કોર્પોરેશન ૨, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, સાગર કોમ્પલેક્ષ, ખતરી પોળ, ગાંધી રોડ, મદાવાદ -૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૧૦૮૯૩
ગાંધી રોડ શ્રીજી ઈલેકટ્રીકલસ(ગાંધી રોડ) ૧૪૬૧ મમુનીયક પોળ, કિષ્ના એન્ટરપ્રાઈસ ઉપર, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૭૭૩૫
ગાંધી રોડ ગુરુકુપા એન્ટરપ્રાઈસ ૭૪૩, પાડા પોળ સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૬૨૧૫૩
ગાંધી રોડ ટોપ લાઈન ઈન્ડ્રસ્ટ્રી ૬૬૬/૧, જુના મોડલ સિનેમા સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૮૯૭૬
ગાંધી રોડ રોશની ઈલેક્ટ્રીક્લ્સ ૮૧૦-૩ તેજ ચેમ્બર્સ, ખાડીયા ચાર રસ્તા, વેરાઈ પાડાની પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૬૧૫૮
ગાંધી રોડ નેટા ઈલેક્ટ્રીકલ્સ ૧૦૨, હર્ષ કોમ્પલેક્ષ, પહેલે માળ, પાડા પોળની સામે, ખત્રી પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૪૧૩૮
ગાંધી રોડ રેકોર્ડસ કેબલ ઈન્ડિયા ૭૨૪, પાડા પોળની સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૫૫૮૫૩
ગાંધી રોડ કમલ ઈલેકટ્રીકલસ સ્ટોર ૮, આરાધના કોમ્પલેક્ષ, ખત્રી પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૩૪૦૧
ગાંધી રોડ રાધે ઈલેક્ટ્રીક કં ૧૧૩, સાગર કોમ્પલેક્ષ, ખત્રી પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૧૩૪૨૪
ગાંધી રોડ ગ્રીન ટ્રેડર્સ ૬૬૨, જૈન વાડો, મોડલ સીનેમાની સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૧૪૩૨૩
ગાંધી રોડ પારસ ઈલેકટ્રીક કં ૧૯૪૦-૪, ખાડીયા ચાર રસ્તા, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૫૪૦૦
ગાંધી રોડ સુખરાણા ઈલેક્ટ્રીકલ્સ ૧૮૮૧-૨, ભગવતી ચેમ્બર્સ, પાડા પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૯૦૯૭
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17