અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઈલેકટ્રીશીયન વિષે માહિતી


વિસ્તાર:

વિસ્તાર ઈલેકટ્રીશીયન સરનામું ફોન નં
કાલુપુર પેરામાઉન્ટ ઈલેકટ્રીક સ્ટોર્સ ૩૧૦, કાલુપુર ટાવર પાસે, કાલુપુર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૨૪૪૩
ખાડીયા રાજા મેડલ ઈન્ડ્રસ્ટ્રી ૯૪૦/૮, રાજા હાઉસ, ખાડીયા ગેટ, મેન ચોક, ગોલવાડ, ખાડીયા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૪૨૦૦
ખાડીયા સંગીતા ઈલેકટ્રીકલસ જી-એફ ૧૭૪૨ ધોબી પોળ, આર બી આર સી સ્કુલ સામે, ખાડીયા ગેટ પાસે, ખાડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૬૩૩૬૦
ખાડીયા પ્રભાત ઈલેકટ્રકલસ શોપ નં ૧૯૪૨, ગાંધી રોડ, ખાડીયા ક્રોસ રોડ, ખાડીયા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૭૦૭૧
ખાડીયા રાજ ઈલેકટ્રીક પહેલો માળ, મુરલી ચેમ્બર્સ, નાની ભ્રમપુરી પોળ, ખાડીયા ક્રોસ રોડ, ખાડીયા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૫૫૮૬૬
ખાડીયા દિપક ઈલેકટ્રીક કં. ૫૩૨/૮, બાલા હનુમાન ની અંદર બાજુ, અર્જુનલાસ ખડકી પાસે, બાલા હનુમાન ખાડીયા રોડ, ખાડીયા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૫૩૧૧
ખાડીયા જે.એન. ઈન્ટરપ્રાઈસ હરિદાસ જમનાદાસ બિલ્ડીંગ, હારનવાલી પોળ સામે, ખાડીયા ક્રોસ રોડ, કાડીયા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૧૧૪૮૮
ખાડીયા શાહ ઈલેકટ્રીકલસ & ઈ.એન.જી. કોર્પેરેશન હીરામોતી ચેમ્બર્સ, પહેલો માળ, ગોવાડ, ખાડીયા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૭૩૩૩૨
ખાડીયા મુબીન ઈલેકટ્રીક સ્ટોર્સ ૧૧૨૧-એ-૧, નાવા દરવાજા રોડ, ખાડીયા ક્રોસ રોડ, ભ્રમપુરી પોળ પાસે, ખાડીયા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ ૯૮૯૮૮૬૮૧૬૮
ખાડીયા આરતી એન્ટરપ્રાઈસ ૧, ગોકુલ ચેમ્બર, પહેલો માળ, જેઠાભાઈ ની પોળ, ખાડીયા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૧૪૫૨
ખાડીયા સેલ્સ એન્ડ સર્વિસ કોર્પોરેશન ૨૦૭ કલ્યાણ ચેમ્બર્સ બાજો માળ, નવા દરવાજા, ખાડીયા, અમદવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૬૫૧૨૧૭૮૯
ખાડીયા સતગુરુ ટ્રેડર્સ બી-૨૪, ખાડીયા પોસ્ટ ઓફિસની સામે, ખાડીયા ચાર રસ્તા, ખાડીયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૧૩૨૭૧
ખાડીયા માલ્વા એન્ટરપ્રાઈસ ૯, મુરલી કોમ્પલેક્ષ, ખાડીયા ક્રોસ રોડ, ખાડીયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૯૭૮૮
ખાડીયા અજિત સેલ્ટ-જેજે એન્ટરપ્રાઈસ ૧૩-૧૪, શૈલભદ્ર બિલ્ડીંગ, પુરોહિત હોટલની સામે, ખાડીયા ક્રોસ રોડ, ખાડીયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૭૫૦૨૮
ખાડીયા વિમલ ટ્રેડીંગ કં જૈન મંદિરની સામે, ખાડીયા ક્રોસ રોડ, ખાડીયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૧૩૧૪૮
ખાનપુર લકી ઈલેકટ્રીકલસ ગુજરાત સમાચાર પાસે, ઘાંચી સમાજ સામે, ખાનપુર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૫૫૦૧૫૬૩
ખાનપુર ટેકનો ગ્રીડ ઈલેકટ્રીકલસ બીજો માળ, કાકા ચેમ્બર્સ, ટેલિફોન એક્ષચેન્જ સામે, ખાનપુર પોસ્ટ ઓફિસ પાસે, ખાનપુર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૫૬૦૩૨૪૦
ખાનપુર નારાયણ લાઈટીંગ એલ.ટી.ડી./સમસન લાઈટીંગ પ. પહેલો માળ પુષ્પક બીલ્ડીંગ, સીમા હોટેલ સામે, મીરઝામપુર રોડ,ખાનપુર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૫૫૦૯૫૬૬
ખાનપુર શ્રેયાંસ ઈલેક્ટ્રીકલ્સ ૧, મીત્તલ ચેમ્બર્સ, ગગન વિહાર ફ્લેટની સામે, નિહારીકા સોસાયટીની પાસે, ખાનપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૫૫૦૧૭૦૧
ખાનપુર ક્રાઉન ઈલેક્ટ્રી સ્ટોર હોટલ મારઝાના કોમ્પલેક્ષ, ખાનપુર ચકલા, ખાનપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૫૫૦૯૧૪૫
ખાનપુર કામા ઈલેક્ટ્રી વર્ક ૩૬૮૭, કલ્યાણીવાડ, પથ્થર વાળી મસ્જિદ, ખાનપરુ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ ૯૩૭૪૭૫૭૬૭૩
ખોખરા શ્રી ભક્તિ ઓડીયો વિઝન ૬૦/૪૬૭-૪૬૮, ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ, રાધા ક્રિષ્ના મંદિર સામે, ખોખરા મેન રોડ, ખોખરા મેમદાવાદ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૮ (૦૭૯) ૨૨૭૭૦૯૮૧
ખોખરા સુનીલ ઈલેકટ્રીકલસ ૧૬૯/૧૩૩૩, સરવોડાનગર, જી એચ બી, રોહીત મીલ ક્રિકલ પાસે, ખોખરા મેન રોડ, ખોખરા મેમદાવાદ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૮ (૦૭૯) ૨૨૭૭૧૪૭૧
ગાંઘી રોડ આરતી ઈલેકટ્રીકલસ યુનિયન બેન્ક પાસે, પાડા પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૨૨૨૪
ગાંધી નગર રામદેવ એન્ટરપ્રાઈસ કોલવાડાસ ખડકી, યુનિયન બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૫૫૨૧૪
ગાંધી રોડ શંખેશ્વર ઈલેકટ્રીકલસ ૯, રિધ્ધી ચેમ્બરસ, ખાડિયા, ખોટારી પોળ ગાંધીનગર રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૪૯૦૧૧૬૭૫
ગાંધી રોડ રત્નદિપ ઈલેકટ્રીકલસ ૮૧૧-૨, નીર વેરીયા પાડા પોળ, ખાડીયા ચાર રસ્તા ગાંધીરોડ મેન ટ્રીટ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૪૯૦૧૦૦૪૩
ગાંધી રોડ કમલ ઈલેકટ્રીકલસ ૭૪૫, યુનિયન બેંક સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૬૬૧૫૫૭૫૬
ગાંધી રોડ ઓમકાર ઈન્ટેરપ્રેસ ૧૯ યુ/જીએફ, ક્રિશ્ના કોમ્પલેક્ષ, એચ.ડી.એફ.સી. બેન્ક પાસે, ઓલ્ડ મોટેલ સિનેમા, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૬૬૦૮૭૨૯૨
ગાંધી રોડ શ્રી હસતી મેન્ટલ કોર્પોરેશન ૧૮૧૬ પાડા પોળ, કુવા વાલો ખાચો, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૬૬૧૫૨૬૦૯
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17