અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઈલેકટ્રીશીયન વિષે માહિતી


વિસ્તાર:

વિસ્તાર ઈલેકટ્રીશીયન સરનામું ફોન નં
ગાંધી રોડ એ.જી. ઈલેકટ્રીકલસ ૬૬૭/૩, કોઠ્ઠારી પોળ પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૫૫૯૨૯
ગાંધી રોડ સંહજાનદ ઈલેકટ્રીકલસ ૫ કુનાલ ચેમ્બર્સ, કોઠ્ઠારી પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૫૫૭૩૪
ગાંધી રોડ પિન્કી ઈલેકટ્રોનીકલ સ્ટોર્સ ૭૨૨ ખતરી પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૯૧૨૪
ગાંધી રોડ ઈલેકટ્રોલબ મુનનાઈટ કોર્પોરેશન ૧૭૮૭-૧, મમુનાયકસ પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૬૬૦૪
ગાંધી રોડ ધવલ સેલ્સ કોર્પોરેશન ૧૮૫૭ ગાંધીજી ની ખડકી, પાડા ની પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૫૫૦૯૦
ગાંધી રોડ દિપક ઈલેકટ્રીક (ગાંધી રોડ) ૧૨૯૨ કાનજી દિવાનજી ખાચો, એમ.ટી. શાહ વકિલ પાછળ, મમુનાયક ની પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૭૧૭૬૬
ગાંધી રોડ પેરામાઉન્ટ ઈલેકટ્રીકલસ એન્ડ એન્જીનીયર્સ ૧૭૭૯/૧, કોઠ્ઠારી પોળ સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૫૭૧૯૬
ગાંધી રોડ અંબિકા રેડિયો ઈલેકટ્રીકસ ૨૬૬/૧, દેના બેન્ક સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૬૫૪૪૦૪૫૮
ગાંધી રોડ નીતકો એજેન્સી ૮૧૫/૪, મમુનાયક પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૫૫૮૫૯
ગાંધી રોડ રોમા ઈલેકટ્રીકલસ(ગાંધી રોડ) ૨૦૨ આરાધના કોમ્પલેક્ષ, પાડા પોળ સામે, ખતરી પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૧૧૪૫૯
ગાંધી રોડ આસરા કોર્પોરેશન ૫૧૩૦, ચંન્દ્રવિલાસ હોટેલ પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૯૧૯૨
ગાંધી રોડ કાવેરી ઈલેકટ્રીક કં. ૧૦૧ ગોકુલ ભુવન, પહેલો માળ, પાડા પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૧૧૨૭
ગાંધી રોડ અલગારી ઈલેકટ્રીકલસ ૫,૬, આર.બી. ચેમ્બર્સ, પાડા પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૪૧૦૫
ગાંધી રોડ અરીહંત માર્કેટીંગ ૧૮, શ્રીજી કોમ્પલેક્ષ, યુનિયન બેન્ક પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૬૫૩૦૧
ગાંધી રોડ યશ ઈલેકટ્રીક કં. ૧૮૦૮, પાડા પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૦૮૨૯
ગાંધી રોડ અંબિકા ઈલેકટ્રીકલસ ૧૮૮૦૧ પાડા પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૫૬૭૬
ગાંધી રોડ રાજા ઈલેકટ્રીકલસ કવિતી કોમ્પલેક્ષ બીજો માળ, પાડા પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૫૫૪૫૬૧૬૨
ગાંધી રોડ નવપાડ ઈલેકટ્રીકલસ ૫ મુક્તજીવન ચેમ્બર્સ, પાડાપોળ પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૨૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૫૭૧૧૮
ગાંધી રોડ સતિષ એનેટરપ્રાઈસ ૧૮૧૫, પાડા પોળ, ગાંધી રોડ, ગાંધી રોડ઼, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૯૯૩૭
ગાંધી રોડ ઝગમગ લાઈટસ વૈરાય પાડા પોળ પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૫૭૫૦
ગાંધી રોડ સ્માર્ટ મેટલસ ૧૮૧૧, ત્રણ દરવાજા, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૫૩૫૨૮૭૫
ગાંધી રોડ વિજય લક્ષ્મી ઈલેકટ્રીકલ ૬૬૯, શ્રીનીથ ચેમ્બર્સ, પહેલો માળ, કોઠ્ઠારાયા પોળ, મમુનાયક ની પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૯૯૪૯
ગાંધી રોડ રૂતવીક એન્ટરપ્રાઈસ(ગાંધી રોડ) ૬૬૯/૨ શ્રીનાથ ચેમ્બર્સ, બાલા હનુમાન પાસે, કોઠ્ઠારી પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૧૦૯૯૯
ગાંધી રોડ રવી ઈલેકટ્રીકલ ૬૬૮ કોઠ્ઠારીયા પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૧૦૬૫૪
ગાંધી રોડ અમી ઈલેકટ્રીકલસ ૧૨૮૪ કાનજી દિવાન ખાચો, રાજા મેહતા ની પોળ, દાગસર, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૫૫૭૦૩
ગાંધી રોડ અમૃત ટ્રેડર્સ ૨, મહાસુખ ચેમ્બર્સ, બેસમેન્ટ, મોડેલ સિનેમા પાસે, જનીવાડો, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૧૩૯૦૭
ગાંધી રોડ ભારત ઈલેકટ્રીક કમ. ૬૭૩, કોઠ્ઠારી પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૦૯૫૯
ગાંધી રોડ ભગવતી એન્ટરપ્રાઈસ સાંઈબાબા મંદિર પાસે, બાલા હનુમાન સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૦૯૪૩
ગાંધી રોડ જૈન ઈલેકટ્રીક ઈક્યુપમેન્ટસ ૧૭૭૮, મોડેલ સીનેમા પાસે, ગાંઘી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૩૭૨૪
ગાંધી રોડ મહુલ ઈલેકટ્રીક કં. ૧૯૬૨-૧ શ્રીજી ભુવન, ત્રીજો માળ, ખાડીયા ક્રોસ રોડ, વૈરાય પાડા પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૫૭૧૧૩
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17