અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઈલેકટ્રીશીયન વિષે માહિતી


વિસ્તાર:

વિસ્તાર ઈલેકટ્રીશીયન સરનામું ફોન નં
સરખેજ ગુજરાત રેડિયો સેન્ટર(સરખેજ) ભવાની ટ્રેક્ટર કં, સરખેજ, અમદાવાદ- ૩૮૨૨૧૦ (૦૭૯) ૨૬૮૨૯૨૯૭
સરખેજ મોન્ટ્રોનીસ માર્કેટીંગ પ્રાઈવેટ લીમીટેડ મમતા કોમ્પલેક્ષ-૨, બ્લોક- એ, કિરણ મોટર્સ, સરખેજ સાણંદ રોડ, સરખેજ, અમદાવાદ- ૩૮૨૨૧૦ (૦૭૯) ૨૬૮૯૦૧૦૬
સરખેજ ન્યુ સ્ટાર ઈલેકટ્રી હીમાલયા કોમ્પલેક્ષ, પોલીશ સ્ટેસનની સામે, સરખેજ હાઈવે થ્રી રોડ, સરખેજ, અમદાવાદ-૩૮૨૨૧૦ ૯૮૭૯૯૫૬૪૪૮
સરખેજ ગાંધીનગર હાઈવે દીપ કોમ્પોનેટ્સ ૮, પાર્ક હોલ સોસાયટી, કર્ણાવતી કલ્બની સામે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઈવે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૦૭૯) ૨૬૯૨૦૦૭૮
સરખેજ રોડ ક્યુટબી ઈલેક્ટ્રીકલ્સ એન્ડ મોટર રીવાઈનડીંગ જી-૩૮, નવાબ પ્લાઝા કોમ્પલેક્ષ, રોયલ અકબરની સામે, મોડર્ન સ્ટુડિયોની પાછળ, સરખેજ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ ૯૮૨૪૭૨૪૩૭૮
સરસપુર ન્યુ ઈન્ડિયા ઈલેકટ્રોનીક બી/એચ નુતન મીલ, બોમ્બે હાઉસીંગ સામે, સરસપુર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૮ (૦૭૯) ૨૨૭૪૨૨૨૫
સરસપુર રાજ હાર્ડવેર એન્ડ ઈલેકટ્રીક સ્ટોર ૧૪૧ મીટરગેજ, આહીડ એચ.એમ.મીલ, પરસોત્તમ પરમાનદ ચાલ ક્રોસ રોડ, સરસપુર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૮ ૯૩૭૭૯૯૯૨૧૯
સાબરમતી શ્રી જય અંબે ઈલેક્ટ્રીકલ્સ કં (૦૭૯) ૨૭૫૦૮૨૪૦ (૦૭૯) ૨૭૫૦૮૨૪૦
સાબરમતી વિદ્ધી ઈલેક્ટ્રીકલ્સ સેલ્સ એન્ડ સર્વીસ ૨, અશોકા પ્લાઝા, વિશાત ગાંધીનગર હાઈવે રોડ, મોટેરા, મૈત્રી એવન્યુની પાસે, સાબરમતી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ ૯૮૨૪૫૪૧૬૬૨
સાલાપોસ રોડ મુન લાઈટ ઈલેકટ્રીકલસ ૧૩૬૪/૧, મહાવીર ચેમ્બર્સ સામે, રિલીફ સિનેમા પામે, સાલાપોસ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૯૯૦૪૫૪૫૨૭૬
સી ટી એમ સીઘાનીયા ફેન ડીસ્ટ્રીબ્યુટર્સ ભાર્વી ટાવર, પૂર્વદિપ સોસાયટની પાસે, નેશનલ હાઈવે નં-૮, સી.ટી.એમ., અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૦૭૯) ૨૫૮૬૧૮૧૦
સી. જી. રોડ એસોસીએટેડ લાઈટીંગ સીસ્ટમ ૪ એન્ડ ૫, સીટી સેન્ટર, અપરલેવલ, સ્વાતિક ક્રોસ રોડ, સી. જી. રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૦૭૯) ૨૬૪૩૦૯૯૦
સી. ટી. એમ. જબલા ઈલેકટ્રીકલ ઈન્ડ્રસ્ટ્રી ૮ ન્યુ ખોડિયાર ઈન્ડ્રસ્ટ્રીયલ એસ્ટેડ, સિંધવાયનગર પાસે, સીટીએમ ચાર રસ્તા રામોલ રોડ, સી ટી એમ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૨૬ (૦૭૯) ૨૫૮૫૫૯૦૯
સી. ટી. એમ. શ્રી બજરંગ ઈલેકટ્રીકલસ ૬૧/એ, રેવાભાઈ એસ્ટેટ, ભીમનાથ હોટેલ પાસે, સુરેલીયા રોડ, અમરાઈવાડી, સી.ટી.એમ. અમદાવાદ- ૩૮૦૦૨૬ ૯૮૭૯૮૯૧૫૫૪
સેજપુર-બોઘા વિનોદ એન્જીનીયરીંગ ૫૭, શ્યામ સુંદર માર્કેટ, એસ.ટી.વર્ક શોપની સામે, નરોડા રોડ, સૈજપુર બોઘા, અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૫ (૦૭૯) ૨૨૮૧૪૦૫૦
સેટેલાઈટ ઉમિયા ઈલેકટ્રીકલસ જી/૫ નારાયણપુરા કોમ્પલેકસ, સત્યમ ફ્લેટ સામે, પ્રેથાર્તીથ જૈન દેરાસર પાસે, ચંદન પાર્ટીપ્લોટ રોડ, જોધપુર, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૪૯૦૧૨૪૨૯
સેટેલાઈટ દિલતાકીત ઈલેકટ્રીકલસ જી-૯, ગાલાક્ષ્ય મોલ, જાસીકી રાની બીઆરટીએસ સ્ટોપ, સીવરજની ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૭૫૧૮૩૮
સેટેલાઈટ ભુમી ઈલેકટ્રીકલસ ૪૯/૧, કામેશ્વર શોપીંગ સેન્ટર, ગોલ્ડ કોઈન કોમ્પલેક્સ પાસે, ભારત પેર્ટોલીયમ, જોધપુર ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૭૫૩૫૪૦
સેટેલાઈટ ક્રિષ્ના ઈલેકટ્રીકલસ ૪, રાહુલ પ્લાઝા, કનક કાલ ૨ સામે, આનંદ નગર પાસે, ૧૦૦ ફીટ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૯૩૩૪૫૩
સેટેલાઈટ મારુતી ઈલેકટ્રીકલસ ૮, સિધ્ધી દર્શન એપાર્ટમેન્ટ, કર્મશ્રેષ્ઠ ટાવર સામે, સીમા હોલ સામે & મેધાલયા પાર્ટી પ્લોટ, શ્યામલ ક્રોસ રોડ, આનંદનગર ૧૦૦ ફિટ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૯૩૦૩૫૯
સેટેલાઈટ ધનલક્ષ્મી ઈલેકટ્રીકલસ ૪, ધનલક્ષ્મી માર્કેટ, વિપુલ દુધીયા પાસે, નેહરુનગર, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૩૦૩૦૪૬
સેટેલાઈટ ઈ ઓ એન ઈલેકટ્રીક એલ ટી ડી ૨૦૬/૨૦૭, સંગ્રીલા આર્કેડ, શ્યામલ ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૪૦૦૦૩૨૨૩
સેટેલાઈટ અક્ષર હાર્ડવેર ૧૪૧/બી સુંદરમ ટાવર, સોમેશ્વર કોમ્પલેક્ષ, જૈન દેરાસર, ૧૩૨ ફીટ રીંગ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૭૭૯૨૫૯
સેટેલાઈટ અંબિકા ઈલેકટ્રીક & ઈલેકટ્રોનીકસ એસ-૧૨, સંજય ટાવર, શ્યામલ રો હાઉસ પાસે, આનંદનગર રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૩૦૧૨૩૭૪૬
સેટેલાઈટ અક્ષય ઈલેકટ્રીકલસ જી ૧૯, સત્યમ્ સ્ટેટસ, ચંદન પાર્ટી પ્લોટ સામે, આનંદનગર રામદેવ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ ૯૪૨૮૩૫૬૧૮૮
સેટેલાઈટ પેરામીટર ઈન્જીનીરીંગ પ્રોજેટ બી- ૨૧૦ પોપ્યુલર સેન્ટર, શ્યામલ ક્રોસ રોડ, ૧૩૨ ફિટ રીંગ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૭૩૪૬૯૬
સેટેલાઈટ સાગર ઈલેકટ્રીકલસ સર્વીસ એફ એફ-૩ સાગર કોમ્પલેક્ષ ઉપર લેવલ, જીવરાજ પાર્ક ઓવર બ્રીજ પાસે, ૧૩૨ ફિટ રીંગ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ ૯૩૨૭૦૪૭૫૦૮
સેટેલાઈટ મેચવેલ લેમ્પસ ૩, અપર ગ્રાઉન, અર્થ કોમ્પલેક્ષ, કનક કાલા પાર્ટ- ૧ સામે, શ્યામલ-કર્ણાવતી ક્લબ રોડ, ૧૦૦ ફિટ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૬૫૪૩૫૫૧૫
સેટેલાઈટ નારાયણ ઈલેકટ્રીકલસ જી ૫, આર્યમાન આવાસ, દેવઆશિષ સ્કુલ પાસે, સાંઈબાબા મંદિર સામે, રામદેવનગર રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૮૬૨૪૨૬
સેટેલાઈટ મોડન ઈલાકટ્રીકલ જી-૪, આશ્રય ટાવર, આનંદનગર ક્રોસ રોડ પાસે, રામદેવનગર ટુ વેજલપુર રોડ, સેટેલાઈટ રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૯૨૯૮૩૪
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17