અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઈલેકટ્રીશીયન વિષે માહિતી


વિસ્તાર:

વિસ્તાર ઈલેકટ્રીશીયન સરનામું ફોન નં
વટવા શ્રીજી અર્થમુવર્સ ૧૭, મારુતી શોપીંગ સેન્ટર, પેશ-૪, મહેમદાવાદ રોડ, રામોલ, ક્રોસ રોડ, વટવા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૫ (૦૭૯) ૨૫૮૪૧૪૪૭
વટવા જી.આઈ.ડી.સી કીશોર ટ્રેડીંગ કં પેશ-આઈ, રાઉન્ટ વોટર ટેન્કની સામે, બોમ્બે કન્ટેનરની સામે, વટવા જી.આઈ.ડી.સી, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૫ (૦૭૯) ૨૫૮૩૦૩૬૭
વટવા જી.આઈ.ડી.સી અમીત ઈલેક્ટ્રી વર્કસ સેન્સ એન્ડ સર્વીસ ૩, પેશ-આઈ, જી.આઈ.ડી.સી. વટવા, બોમ્બે કન્ટ્રક્શન ગેટની પાસે, વટવા જી.આઈ.ડી.સી. અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૫ (૦૭૯) ૨૫૮૩૦૭૬૦
વટવા જી.આઈ.ડી.સી પટેલ ઈલેક્ટ્રીકલ્સ ૨૩, સપન ઈન્ડસ્ટ્રીયલ કોમ્પલેક્ષ, કેનેરા બેન્કની પાછળ, એફ રોડ પેશ-૧ જી.આઈ.ડી.સી., વટવા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૫ (૦૭૯) ૨૫૮૯૦૯૯૯
વટવા જી.આઈ.ડી.સી નીમા કોર્પોરેશન ૧૫૬-૨, કૈલાશનગર એસ્ટેટ, ન્યુ ટેલિફોન એક્ષચેન્જની સામે, એફ રોડ, વટવા જી.આઈ.ડી.સી. અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૫ (૦૭૯) ૨૫૮૯૩૨૩૪
વટવા જી.આઈ.ડી.સી નારાયણ ઈલેકટ્રીકલસ એ-૪, પ્લોટ નં-૧૬૦૧, કર્ણાવતી એસ્ટેટ, પેસ-આઈ જી.આઈ.ડી.સી., ત્રિકમપુરા પાટીયા, વટવા જી.આઈ.ડી.સી., અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૫ (૦૭૯) ૨૫૮૯૫૩૦૬
વસ્ત્રાપુર ધરતી ઈલેકટ્રીકલસ શોપ નં - ૧૫૩, રામદેવ મંદિર સામે, વસ્ત્રાપુર તલાવડી પાસે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ -૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૭૫૨૩૮૪
વસ્ત્રાપુર અક્ષય ઈલેકટ્રીકલસ ૩૬,યશ કોમ્પલેક્ષ, લાડ સોસાયટી, સંદેશ પ્રેસ રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૭૪૮૫૭૭
વસ્ત્રાપુર શ્રીજી એન્ટરપ્રાઈઝ બી-૩૧૬, હીમાલયા આર્કેટ, ત્રીજો માળ, વસ્ત્રાપુર લેગ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૭૬૧૮૮૨
વસ્ત્રાપુર હીતેચ એન્ટપ્રાઈસ/ગીરીસ રેફ્રરીજ.. એલ/૧૩ સુહાગન કોમ્પલેક્ષ, નહેરૂપાર્ક, કાલુપુર કોર્મસીયલસ બેન્ક, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૭૬૯૬૬૮
વસ્ત્રાપુર રવી ઈલેકટ્રીકલસ ૧૨, બાલાજી એવન્યુ, સ્વામીનારાયણ મંદિર સામે, જગદિશ બંગ્લોઝ રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૭૪૮૨૭૬
વસ્ત્રાપુર ભાગ્યલક્ષ્મી ઈલેકટ્રોનીક્સ એન્ડ ઈલેકટ્રીક્સ ૧૪, સુભમ કોમ્પલેક્ષ, પહેલે માળ, સનરાઈસ પાર્ક, શાંતિવન ગાર્ડનની સામે, સુભમ કોમ્પલેક્ષ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૮૫૦૪૪૭
વસ્ત્રાપુર ઉમિયા ઈલેકટ્રીકલસ સેલ્સ એન્ડ સર્વીસ ૩, ચીન્મય કોમ્પલેક્ષ, પાયલ ફ્લેટની સામે, જજીસ બંગ્લોઝ રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૭૪૭૯૪૩
વસ્ત્રાપુર નીમેષ ઈલેક્ટ્રીકલ્સ કં ૧ સુકન એપાર્ટમેન્ટ, નહેરુ પાર્ક, લેડ સોસાયટી રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૩૦૦૦૦૨૮૭
વસ્ત્રાપુર તવારા ઈલેક્ટ્રીકલ્સ ૬, હિન્ડોલા કોમ્પલેક્ષ, માધુપુરા બેંકની સામે, નહેરુ પાર્ક ચાર રસ્તાની પાસે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૭૩૩૨૧૭
વસ્ત્રાપુર હેરીક લાઈટ ૩૦૬-બી, સુપર પ્લાઝા, ઈ.મોલની પાસે, સંદેશ પ્રેસ રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૨૧૪૮૮૧૨
વાસણા પ્રકાશ ઈલેકટ્રીકલસ કોર્પોરેશન બી/૩૦, મંગલતીર્થ કોમ્પલેક્ષ, ધરનીધર મંદિર સામે, ભઠ્ઠા, શ્રેયાંસ ક્રોસીંગ રોડ, વાસણા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૭ (૦૭૯) ૨૬૬૦૦૨૩૦
વાસણા શાહ ઈલેકટ્રીકલ ૭ સીલ્વર સાઈન બેસમેન્ટ, એલ.આઈ.સી. ઓફિસ બાજુમાં, આસ્થા હોસ્પિટલ સામે, વાસણા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૭ (૦૭૯) ૨૬૬૧૩૪૧૧
વાસણા પ્રકાશ ઈલેકટ્રીકલસ જી ૬,ગણેશ પ્લાઝા, સ્વામીનારાયણ એવન્યુ સામે, અંજલી ક્રોસ રોડ, વાસણા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૭ (૦૭૯) ૨૬૬૩૩૪૦૮
વાસણા શ્યામલ ઈલેકટ્રીક કં. ૩, વિવેક કો ઓ. હાઉસીંગ સોસાયટી લીમીટેડ, જવાહરનગર પંપીંગ સ્ટેશન, જુના અંજલી સિનેમા, સરખેજ રોડ, વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૦૭૯) ૨૬૬૩૭૭૫૬
વાસણા મમતા ઈલેક્ટ્રીકલ્સ ૧, પ્રજાપતિ પાર્ક, ગાર્ડનની પાસે, વાસણા બસ સ્ટેન્ડની પાછળ, કુંન્દન એપાર્ટમેન્ટ-૩, વાસણા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૦૭૯) ૨૬૬૪૫૧૮૬
વિરાટનગર માનસી ઈલેક્ટ્રીકલ્સ શોપ નં-૨૭, એ.એમ.સી. કોમ્પલેક્ષ, નેશનલ હાઈવે નં-૮, વિરાટનગર, અમદાવાદ-૩૮૨૩૫૦ ૯૪૨૬૭૨૨૦૩૬
વેજલપુર સુનિલ ઈલેકટ્રીકલસ જી/૧૩ સ્વયં શક્તિ ફ્લેટ, વેજલપુર રોડ, વેજલુપર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૫૧ ૯૪૨૯૬૦૫૮૬૪
વેજલપુર ઈલેકટ્રોવર્લ્ડ સોલ્યુસન બીડી/૪, શ્યામલ કોમ્પલેક્ષ, વેજલપુર મેન બસ સ્ટેન્ડ સામે, વેજલપુર ટુ મકરબા રોડ, વેજલપુર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૫૧ (૦૭૯) ૩૦૧૫૫૨૪૪
શાહીબાગ ક્રિષ્ના ઈલેકટ્રીકલસ જી/૨૦, ગેવાર કોમ્પલેક્ષ, કેમ્પ રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૪ (૦૭૯) ૨૨૮૬૦૧૨૩
શાહીબાગ કોઠારી સેલ્સ સર્વિસ જી/૪, અભીનંદન કોમ્પલેક્ષ, સુજાતા ફ્લેટ સામે, કેમ્પ રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૪ (૦૭૯) ૨૨૮૮૫૭૯૬
શાહીબાગ શ્રી સ્વામીનારાયણ ઈલેકટ્રીક કં. એ/૨૦, શુભ કોમ્પલેક્ષ, રાજસ્થાન હોસ્પિટલ પાસે, શાહીબાગ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૪ (૦૭૯) ૨૨૮૮૪૧૩૪
શાહીબાગ ઈન્દુ પાવન ૧૧, માધુપુરા માર્કેટ, પહેલે માળ, શાહીબાગ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૦૭૯) ૨૨૬૮૧૯૮૭
શ્યામલ રો હાઉસ રીલેસન સેલન્સ એન્ડ સર્વિસ એસ-૧, પહેલે માળ, સંજય ટાવર, શ્યામલ રો હાઉસની સામે, ૧૦૦ ફુટ રીંગ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૭૬૦૪૦૫
સરખેજ કુમાર ઈલેકટ્રીક & ઈન્જીનિયરીંગ કં પ્લોટ નં ૧૬,ત્રીવેદી બ્રધર્સ પેટ્રોલ પંમ્પ પાછળ, રોયલ હોટેલ સામે, સરખેજ, અમદાવાદ -૩૮૨૨૧૦ (૦૭૯) ૨૬૮૨૨૭૩૯
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17