અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઈલેકટ્રીશીયન વિષે માહિતી


વિસ્તાર:

વિસ્તાર ઈલેકટ્રીશીયન સરનામું ફોન નં
બોડકદેવ શ્રી હરી ઈલેકટ્રીકલસ ૧૧, ગોયલ ટાવર્સ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, કાલુપુર બેન્ક પાસે, જજીસ બંગ્લોસ ક્રોસ રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૫૪ (૦૭૯) ૨૬૮૫૪૧૩૬
બોડકદેવ એડ લાઈફ ઈલેકટ્રી એન્ડ ઈલેકટ્રીકલ્સ એપ્લાયન્સ ૭, દેવ પ્રીત કોમ્પલેક્ષ, અપર લેવલ, બીસાઈડ દલા એકેડેમી, જજીસ બંગ્લોઝ રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ ૯૮૨૪૫૫૩૧૫૧
બોપલ બ્રાહ્મની ઈલેકટ્રીકલસ ૪, પૂજા શોપીંગ સેન્ટર, ઈન્ડિયા કોલોની પાસે, હોમીયોપેથીક મેડિક્લ કોલેજ સામે, બોપલ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૫૮ ૯૮૨૪૩૮૭૪૯૧
બોપલ ગાયત્રી હાર્ડવેર ૧૯, કબીર એન્કલેવ, હોમિયોપેથીક કોલેજની સામે, બોપલ, ઘુમા રોડ, બોપલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ ૯૮૨૪૮૨૮૦૩૪
ભદ્ર વિજ્યોત એન્ટરપ્રાઈસ કારનીવાડા, બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રની પાસે, લાલ દરવાજા, ભદ્ર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૬૭૫૪૫૮૭
ભાઈકાકા નગર ક્રિષ્ના ઈલેક્ટ્રીકલ્સ એલ-૩, ભાઈકાકા કોમ્પલેક્ષ, ભાઈકાકાનગર, ભાઈકાકાનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૯ (૦૭૯) ૨૬૮૫૫૬૫૧
ભોલાભાઈ પાર્ક શ્રી દિવ્યજોત ઈલેકટ્રીકલસ ભોલાભાઈ પાર્ક, ગીતા મંદિર સ્ટેન્ડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૨૨ (૦૭૯) ૨૫૩૯૩૮૪૮
મણીનગર શક્તિ ઈલેકટ્રીકલસ રુસી એપાર્ટમેન્ટ, કર્ણાવતી માર્કેટ સામે, નીલીમા પાર્ક પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૦૭૯) ૨૫૪૬૪૪૨૦
મણીનગર જય અંબે ઈલેકટ્રીક ૩૪, સિંધી માર્કેટ, રેલ્વે સ્ટેશન સામે, મણીનગર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૮ (૦૭૯) ૨૫૪૬૭૯૯૯
મણીનગર શીવ શક્તિ ઈલેકટ્રીકલસ પટેલ રતીલાલ હોલ, ભૈરાનાથ રોડ, મણીનગર,અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૮ (૦૭૯) ૨૫૪૩૦૯૦૯
મણીનગર કરાચી ઈલેકટ્રીકલસ ફાય ઓવર બ્રિગર, રેલ્વે સ્ટેશન સામે, મણીનગર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૮ (૦૭૯) ૨૫૪૬૧૬૨૩
મણીનગર પાર્થ ઈલેક્ટ્રીકલસ & પ્લમબીંગ ૪, મનપંસદ કોમ્પલેક્ષ, સેલર, જુની આરાધના સ્કુલ બીલ્ડીંગ, દક્ષિણી રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૮ (૦૭૯) ૨૫૪૬૮૭૫૮
મણીનગર પટેલ ઈલેકટ્રીક & ટ્રેડીંગ કંપની ૧૯, મહાલક્ષ્મી માર્કેટ નં ૧, ગાંધી કોમ્પલેક્ષ સામે, મણીનગર ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૦૭૯) ૨૫૪૬૦૦૦૯
મણીનગર પ્રકાશ રેડીયો હાઉસ જુના રેલ્વે ક્રોસીંગ પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૮ (૦૭૯) ૨૨૭૭૪૫૪૦
મણીનગર પારીખ સેલ્સ & સર્વિસ એસ.પી. બીલ્ડીંગ, દેના બેન્ક પાસે, શોરૂમ આગળ, જનતા ડેરી પાસે, મણીનગર, મદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૦૭૯) ૨૫૪૬૦૭૮૭
મણીનગર ગુરુકૃપા ઈલેક્ટ્રીકલ્સ સેલ્સ એન્ડ સર્વીસ ૨, નટવર ફ્લેટ, વશીતનગર પોસ્ટ ઓફિસની પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૦૭૯) ૨૫૩૨૦૯૫૦
મણીનગર લક્ષ્મી ઈલેકટ્રોનીક્સ એપ્લાયન્સીસ એ-૧, મહાલક્ષ્મી સેન્ટર, રામબાગ ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ ૯૮૨૫૪૫૬૮૬૪
મણીનગર મંનગાલા એસોસીએટ્સ ૯, મીહીર ટાવર, હીરાભાઈ ટાવરની સામે, જવાહર ચોક, ઈસનપુર રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૦૭૯) ૨૫૪૫૧૨૭૧
મહેમદાવાદ શીવ ઈલેક્ટ્રીક વુર્ડન ઈન્ડસ્ટ્રીઝ મદ્રાસી મંદિરની પાસે, રખીયાલ કોલોની સામે, ખોખરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૦૭૯) ૨૨૧૬૦૮૨૧
મહેસાણા ક્રિએટીવ ફાયબર પ્રોડક્ટ પ્રા.લી.કં સર્વે નં-૧૦૧૦-૨, રાજાપુર વીલેજ, ડીસ્ટ્રી, મહેસાણા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪, ગુજરાત ઈન્ડીયા, મહેસાણા. (૦૭૯) ૨૯૦૯૭૯૩૨
માણેકચોક શ્રીજી સેલ્સ કોર્પોરેશન ૨૨/૧, ચાંદલા પોળ, માણેક ચોક, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૧૧૯૪
માણેકચોક વર્જ સેલ્સ ૧૨૯૮, શેઠની પોળ, માડવીની પોળ, માણેક ચોક, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૦૯૩૫
મિર્ઝાપુર રુપ ટ્રેટ એજેન્સી ૧૯૪ શાંતી સદન ઈટ્રેટ, જી.પી.ઓ સામે, ડીનબાઈ ટાવર સામે, મિર્ઝાપુર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૫૫૦૬૫૩૧
મીરઝાપુર અમદાવાદ ઓટો એન્ડ ટ્રેકટક ૧૫, કે.બી. કોમર્શીયલ સેન્ટર, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, દિનભાઈ ટાવરની સામે, મીરઝાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૩૦૪૨૧૧૭૬
મીરઝાપુર ઓટોદીપ ઈલેક્ટ્રી વર્કસ ૧૩૩૬, એસ.ટી.એક્સવીયર્સ સ્કુલની સામે, મીરઝાપુર રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૫૬૨૦૦૪૬
મેઘાણીનગર દિલીપ ઈલેકટ્રીક સ્ટોર્સ નેતાજીનગર બોર્ડ નં ૩, રામેશ્વર ક્રોસ રોડ, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૬ (૦૭૯) ૨૨૬૮૫૮૫૯
મેઘાણીનગર મોહન ઈલેક્ટ્રોનીક્સ મોહન વોચ એન્ડ રેડીયો બ્લોક નં-૫૩, લાસ્ટ બસ સ્ટોપ, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ (૦૭૯) ૨૨૬૮૩૩૩૮
મેમનગર સારથી ઈલેકટ્રીકલસ સેલ્સ એન્ડ સર્વિસ બી/૩, અરીહંત નગર, વીસરામ નગર બસ સ્ટોપ પાસે, ગુરુકુલ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૫૨ ૯૮૨૫૨૮૮૩૦૧
મેમનગર શ્રી અર્બુદા ઈલેકટ્રીકલ સ્ટોર્સ ૬૩, નીલમ પાર્ક રો હાઉસ, ચીનમય ટાવર સામે, સુભાષ ચોક પાસે, ગુરૂકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૫૨ (૦૭૯) ૨૭૪૯૫૪૧૦
મેમનગર સનરાઈસ ઈલેકટ્રિકલસ એસ/૩ સનસેટ ડુપ્લેક્ષ ફ્લેટ, સનસેટ રો હાઉસ, ગુરૂકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૦૭૯) ૨૭૪૧૨૭૭૩
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17