અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઈલેકટ્રીશીયન વિષે માહિતી


વિસ્તાર:

વિસ્તાર ઈલેકટ્રીશીયન સરનામું ફોન નં
નારણપુરા પટેલ ઈલેક્ટ્રીકલ્સ ૬, ક્રિષ્ના સોસાયટી, રંગજ્યોત બસ સ્ટોપની સામે, અંકુર રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૦૭૯) ૨૭૪૮૨૫૯૮
નારોલ હરીકૃપા ટ્રેડર્સ એ-૯, ક્રિષ્ના કોમ્પલેક્ષ, શાહવાડી બસ સ્ટોપની પાછળ, રામદેવ એસ્ટેટની પાસે, અસલાલી રોડ, નારોલ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૦૫ (૦૭૯) ૨૫૭૩૪૭૯૧
પાંચકુવા મેક વેલ ટ્રેર્ડસ ૫૦૪/૪, પાંચકુવા ગેટ બહાર તરફ, પાંચકુવા, અમદાવાદ, ૩૮૦૦૦૨ (૦૭૯) ૨૨૧૭૫૧૦૦
પાલડી નવકાર હાર્ટવેર ૧૦, આનંદ શોપીંગ સેન્ટર, ઝલક કોમ્પલેક્ષ સામે, ભાટા બસ સ્ટોપ, પાલડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૭ (૦૭૯) ૨૬૬૪૪૪૧૭
પાલડી નવીન ઈલેકટ્રીકલ સ્ટ્રોર્સ ઉ-૧, અનીસ કોમ્પલેક્ષ, મહાલક્ષ્મી પાચ રસ્તા પાસે, ન્યુ વિકાસ ગ્રુહ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૦૭૯) ૨૬૬૦૭૩૪૨
પાલડી ગાંધી ઈલેકટ્રીકલસ ૬ ઝલક કોમ્પલેક્ષ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, સેન્ટરલ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા સામે, ભાઠા, પાલડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૭ (૦૭૯) ૨૬૬૦૮૫૨૦
પાલડી વિમલ ઈલેકટ્રોનીકસ એ- ૯, એવી શોપીંગ સેન્ટર, મહાલક્ષ્મી ક્રોસ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૭ (૦૭૯) ૨૬૬૦૬૪૭૦
પાલડી ઘનશ્યામ ઈલેકટ્રીકલસ ૯/એ/બી શિક્ષાપત્રી એપાર્ટમેન્ટ, ચંદ્રનગર પાસે, સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા સામે, નારાયણ નગર રોડ, પાલડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૭ (૦૭૯) ૨૬૬૧૦૯૩૮
પાલડી શ્રી પૂજા ઈલેકટ્રી સ્ટોર રાજકમલ એપાર્ટમેન્ટ બાજુમાં, બળીયાદેવ મંદિર પાસે, નારાયણનગર રોડ, વિશ્વકુંજ ક્રોસ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૭ (૦૭૯) ૨૬૫૮૨૯૩૮
પાલડી મહાવીર ઈલેકટ્રીક સ્ટોર્સ ૨, સમેતશીખર શોપીંગ સેન્ટર, શાંતીવન, નારાયણનગર રોડ, પાલડી, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૭ (૦૭૯) ૨૬૬૪૪૭૯૩
પાલડી શ્રેણીક & કંપની ૯, મહાલક્ષ્મી મ્યુનસિપલ માર્કેટ, આનંદ બંગ્લોઝ સામે, સુવિધા શોપીંગ સેનેટર પાસે, પાલડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૭ (૦૭૯) ૨૬૬૫૦૮૪૫
પાલડી ઘનશ્યામ ઈલેકટ્રીક સ્ટોર એચ.પી.પેટ્રોલપંપની સામે, મહાવીર ટાવરની પાછળ, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ ૯૮૯૮૩૯૪૨૪૭
પાલડી પ્રકાશ ટ્રેડીંગ કોર્પોરેશન ૨૮, અંકુર ફ્લેટ, શાંતિવન ફ્લેટની પાસે, નારાયણનગર રોડ, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૦૭૯) ૨૬૬૩૭૦૬૦
પાલડી ગાયત્રી ઈલેકટ્રીકલ્સ સેલ્સ એન્ડ સર્વીસ એ-૧, મંગલતીર્થ ટાવર સેલર, ધરણીધર દેરાસરની સામે, શ્રેયર્સ ફ્લાય ઓવરની પાસે, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૦૭૯) ૨૬૬૧૦૮૨૫
બાપુનગર કે સી ઈલેકટ્રીકલસ ૬૨૬/૪૦૨૪/૪, લાસ્ટ બસ સ્ટોપ ૧૩૭, બાપુનગર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૨૪ (૦૭૯) ૨૫૮૩૨૫૮૨
બાપુનગર દર્શન ઈલેકટ્રીકલસ ૭/૭૬, વલ્લભ નગર ફ્લેટ, ડૉ. સાગર હોસ્પિટલ બાજુમાં, બાપુનગર ક્રોસ રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૨૪ (૦૭૯) ૨૨૭૪૧૧૮૦
બાપુનગર અનમોલ ઈલેકટ્રીકલસ ડી-૨૩, ઈન્દ્રવીહાર સોસાયટી, સરદાર પટેલ મીલ સામે, નિકોલ ગામ રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૨૪ (૦૭૯) ૨૨૭૦૦૨૧૭
બાપુનગર અંબિકા ઈલેકટ્રોનીકસ ૫ વિઠ્ઠલ કોલોની, અરવિદ એસ્ટેટ સામે, એલ.બી.એસ. રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૨૪ (૦૭૯) ૨૨૭૪૬૭૯૫
બાપુનગર અંબિકા ઈલેકટ્રીકલસ એ-૨, ગોપીકા કિષ્ના સોસાયટી, અપ્રોચ બસ સ્ટેન્ડ પાસે, ઈન્ડિયા કોલોની રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૨૪ (૦૭૯) ૨૨૭૩૧૦૬૬
બાપુનગર ગોકુલ ઈલેકટ્રીકલસ ૪,ચંદ્રા ડાયમનડ, ક્રિષ્ના વિધાલય પાસે, મનહર નગર, બાપુનગર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૨૪ (૦૭૯) ૨૨૭૦૨૯૪૧
બાપુનગર મારૂતી ઈલેકટ્રીકસ ૨/૧૬/૧, વ્લભ ફ્લેટ, ડૉ સાગર હોસ્પિટલ પાસે, બાપુનગર ચાર રસ્તા, બાપુનગર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૨૪ (૦૭૯) ૨૨૭૪૧૪૭૨
બાપુનગર અમન ઈલેકટ્રીકસ ૪૮ ચિરાગ ડાયમન્ડ ફ્લેટ, કર્ણાવતી હીરો હોન્ટા શો રૂમ સામે, એલ.ડી. રોડ ઈન્ડીયા કોલોની, બાપુનગર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૨૪ (૦૭૯) ૨૨૧૩૫૨૦૮
બાપુનગર પટેલ માર્કેટીંગ ૬, સુખસાગર કોમ્પલેક્ષ, ત્રીજે માળ, દિનેશ ચેમ્બર્સની સામે, બાપુનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪ (૦૭૯) ૨૨૮૧૨૦૦૯
બાપુનગર કેય સી ઈલેક્ટ્રીકલ્સ ૧૩૭, લાસ્ટ બસ સ્ટોપ, ન્યુ બાપુનગર, બાપુનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪ ૯૮૨૫૫૦૮૩૧૩
બાપુનગર જય ખોડીયાર ઈલેક્ટ્રીક સ્ટોર ૭૮૦-૫૫૬૦, જી.એચ.બોર્ડ, બાપુનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪ (૦૭૯) ૨૨૭૪૯૭૦૦
બાપુનગર શ્રી ઘનશ્યામ ટુર્લ્સ હાર્ડવેર એન્ડ ૮, હર્ષદ ઈન્ડસ્ટ્રીઅલ એસ્ટેટ, વિરાટનગર ચાર રસ્તા પાસે, માર્ગા ફાર્મ કંમ્પાઉન્ડ, એન.એચ.નં-૮, બાપુનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪ (૦૭૯) ૨૨૭૩૧૯૬૫
બોકડદેવ ઉમિયા ઈલેકટ્રીકલસ ૯, નીધ્ધી એપાર્ટમેન્ટ, જજીસ બંગ્લોસ ક્રોસ રોડ પાસે, બોકડદેવ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૫૪ (૦૭૯) ૫૦૦૦૯૧૬૭
બોટકદેવ સીંઘી ઈલેકટ્રીક્લસ એ-૧૦, મોહીની એપાર્ટમેન્ટ, અતિથી ડાઈનીંગ હોલની પાસે, નેક્સટ ટુ પ્રાઈડ હોટલ, જજીસ બંગ્લોઝ રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ ૮૧૪૧૩૫૦૮૬૮
બોડકદેવ ન્યુ કર્ણાવતી ઈલેકટ્રીકલસ, ૨, આકાશ કોમ્પલેક્ષ, એએમ પીએમ સુપર માર્કેટ પાસે, જજીસ બંગ્લોસ રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૫૪ (૦૭૯) ૨૬૮૫૬૨૬૨
બોડકદેવ આશીષ ઈલેકટ્રીકલસ ૧૨-એ, ગેલેક્ષી કોમ્પલેક્ષ, ધ ગ્રાન્ડ ભગવતી હોસ્ટેલ પાસે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઈવે, બોડકદેવ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૫૪ (૦૭૯) ૨૬૮૪૧૬૧૧
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17