અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઈલેકટ્રીશીયન વિષે માહિતી


વિસ્તાર:

વિસ્તાર ઈલેકટ્રીશીયન સરનામું ફોન નં
ગાંધી રોડ કીંગ ઈલેક્ટ્રીક ૧૫, ન્યુ ક્રિષ્ના કોમ્પલેક્ષ, ચોથે માળે, ઓલ્ડ મોડલ સીનેમાની પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૮૬૬૫૨૨
ગાંધી રોડ કેન્ટ ઈલેક્ટ્રીક સ્ટોર પહેલે માળ, મોડલ સીનેમાની સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૪૦૧૯૨
ગાંધી રોડ મીલન ટ્રેડીંગ કં ૧૮૨૬-૧ પાળા પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૨૨૪૯૮
ગાંધી રોડ શાહ ઈલેકટ્રીકલ્સ ૧૦૧૭, સાવરીયા હાઉસ, ખત્રી પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૫૫૯૮૨
ગાંધી રોડ દર્શન ઈલેક્ટ્રીક કોર્પોરેશન ૧૭૫૭, બાલાહનુમાનની સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૫૮૯૮
ગાંધી રોડ પુજા સ્વીચગ્રીયર્સ ૧૦૪-૫ અંબિકા કોમ્પલેક્ષ, બાલાહનુમાન કોઠારી પોળની પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૫૭૦૧૪
ગાંધી રોડ કરન ઈલેક્ટ્રીકલ્સ ૧૦૭૮, જી-૭, ખત્રી હાઉસ, ખત્રી પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૫૫૮૪૫
ગાંધી રોડ મિલ્લીનાથ ઈલેક્ટ્રીકલ્સ જી-૭, ક્રિષ્ના કોમ્પલેક્ષ, ઓલ્ડ મોડલ સીનેમા, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ ૯૮૨૫૭૫૩૮૮૦
ગાંધી રોડ દર્શન એન્ટરપ્રાઈસ ૧૯૭૯-એ, પાળા પોળ, પહેલે માળે, ધર્મનાથ કોમ્પલેક્ષ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૫૫૪૦
ગાંધી રોડ મહોદય ઈલેક્ટ્રીક સ્ટોર ૧૪૬૪, મામુનાયકની પોળ, બાલા હનુમાન મંદિરની પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૫૫૯૦૫
ગાંધી રોડ મહાલક્ષ્મી ટ્રેડીંગ સીન્થેટીક્સ નટવર નીવાસ, ખત્રી પોળની સામે, પાળા પોળની પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૧ (૦૭૯) ૨૨૧૫૫૮૪૯
ગાંધી રોડ અમીત લાઈટ હાઉસ ૭૪૩, પાડા પોળની સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ ૯૮૨૫૨૯૮૯૩૪
ગાંધી રોડ મયુર ઈલેક્ટ્રીકલ્સ ૩, ક્રિષ્ના ચેમ્બર્સ, પાડા પોળની સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૧૪૬૩૨
ગાંધી રોડ અરિહંત ટ્રેડીંગ કં ૧૮૮૦, પાડા પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૬૧૦૪
ગાંધી રોડ અપના ઈલેક્ટ્રીકલ્સ ૧૮૭૪, પાડા પોળ, જૈન દેરાસરની સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૮૯૧૭૫૨
ગાંધી રોડ ત્રિશુલ ઈલેક્ટ્રીકલ્સ ૩, ગોકુળ ભુવન, પાડા પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૩૭૦૯૩
ગાંધી રોડ દર્શન ઓપ્ટીકલ્સ પાડા પોળની સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૧૪૬૦૫
ગાંધી હાઈવે ગાયત્રી ઈલેકટ્રીકલસ ૧૪,કબીર ઈન્કેવ, પહેલો માળ, હોમીયોપેથી કોલેજ સામે, બોપલ ગુમા રોડ, સરખેજ ગાંધીનગર હાઈવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૦૭૯) ૬૬૧૫૬૧૩૨
ગાંધીનગર સરખેજ હાઈવે પોઈન્ટર એન્જીનીયરીંગ કોર્પોરેશન સીમંધર સીટી, અડાલજ અમદાવાદ, કલોલ હાઈવે, ગાંધીનગર સરખેજ હાઈવે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૦૭૯) ૨૩૯૭૪૨૬૪
ગીતા મંદિર ચામુડા વુડન વર્ક ચીપા કબરસ્થાન પાસે, ગીતા મંદિર રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૨૨ (૦૭૯) ૨૫૩૩૧૪૭૩
ગીતા મંદિર છામકર ઈલેક્ટ્રીકલ્સ કબીર પંથી ધર્મશાળા, છીપા કર્બસ્તાનની સામે, ગીતા મંદિર રોડ, ગીતા મંદિર, અમદાવાદ-૩૮૦૨૨ (૦૭૯) ૨૫૩૯૯૦૮૦
ગુરુકુળ ગાયત્રી ઈલેકટ્રીકલસ એલ- ૨૧ & ઈ- ૨૧ & ૨૨, મારુતી કોપ્મલેક્ષ, સુભાષ ચોક પાસે, ગુરુકુળ રોડ, ગુરુકુળ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૦૭૯) ૨૭૪૧૭૫૭૭
ગુલબાઈ ટેકરા દર્શિલ એન્ટરપ્રાઈસ ૩૦૩, ઓનીક્ષ કોમ્પલેક્ષ, ત્રીજો માળ, આઈ.જી.બી.આઈ. બેન્ક પાસે, ગુલબાઈ ટેકરા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૬૦૫૧૬૦
ગોતા ગામ પેકો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ ૧૪-૧૫, રામદેવ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, ગોતા રેલ્વે ક્રોસીંગની પાસે, ગોતા રોડ, ગોતા ગામ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧ (૦૨૭૧૭) ૨૪૨૮૧૨
ઘાટલોડિયા જય અંબે ઈલેકટ્રો વિઝન ૧૫-૧૬, જીતેન્દ્રા શોપીંગ સેન્ટર, રાન્નાપાર્ક બસ સ્ટોપ, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૬૧ (૦૭૯) ૨૭૪૭૩૭૦૫
ઘાટલોડિયા સમીર ઈલેકટ્રીક સમીર ઈલેટ્રીક, જ્ઞાન્ડા હાઈસ્કુલ પાસે, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૬૧ (૦૭૯) ૨૭૬૧૮૪૧૫
ઘાટલોડિયા લકી ઈલેકટ્રીકલ એન્ડ ઈલેક્ટ્રોનીક્સ સેન્ટર એ-૧૨, રવીકુંજ એપાર્ટમેન્ટ, રન્નાપાર્ક, પ્રભાત સર્કલ, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ ૯૮૨૫૩૧૬૧૧૮
ઘાટલોડિયા ક્રિષ્ના ઈલેક્ટ્રીકલ્સ બી-૩, હીરાકુંજ કોમ્પલેક્ષ, ઘાટલોડીયા વોટર ટેન્કની પાસે, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ ૯૯૨૫૪૬૧૭૧૬
ઘાટલોડિયા હર્ષ ઈલેક્ટ્રીકલ ૪૫, કૃષ્ણાનગર સોસાયટી, ચાણક્યપુરી, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ ૯૫૧૦૧૧૬૦૮૯
ઘી કાંટા જાનકી ઈલેકટ્રીકલસ ૬૦૧, આર.સી. હાઈસ્કુલ સામે, ઘીકાંટા રોડ, ઘીકાંટા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૨૧૭૫૧૬૨
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17