અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરના આયુર્વેદિક ડૉક્ટર્સ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:

વિસ્તાર આયુર્વેદિક ડૉક્ટર સરનામું ફોન નં
- વૈધ. પ્રવિણ આચાર્ય હર્શીતાચાર્ય આરોગ્ય કેન્દ્ર, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૧૪ ૦૭૯ - ૨૭૫૪૧૪૩૬, ૨૭૫૪૧૩૫૩
અમરાઈવાડી દિનેશ પટેલ ઉદયનગર, શક્તિ નગર ભીલવાડા સ્વસ્તિક ક્રોસ રોડ સામે, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ ૯૧)-૯૮૨૫૬૫૪૦૫૭
અમરાઈવાડી માનસી ક્લિનિક અમરાઈવાડી રોડ, જનતાનગર સામે, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૨૨૫૮
અમરાઈવાડી વિશાલ ચિકિત્સાલય સુર્યા નગર, બ્લોક નં ૩, ન્યૂ કર્ણાવતી સામે, હાટકેશ્વર સર્કલ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ ૯૧)-(૭૯)-૬૪૧૯૯૨૬૦
અમરાઈવાડી સૂર્યનારાયણ ક્લિનિક ક્યુ ૩, મંગલમણી કોમ્પલેક્ષ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ ૩૮૦૦૨૬, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૨૭૩૩૭૭૩
અસારવા ડૉ દિનેશ એ ચોક્સી બ્લોક નં ૯૮/૭૫૩, જીએચબી કલાપીનગર રોડ, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૧૦૨૭૫
અસારવા મણીબેન સરકારી આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ નવી સિવિલ હોસ્પિટલની પાછળ, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૬૨૬૯
અસારવા પેરાપ્લેજીયા હોસ્પિટલ સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસ, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૪૨૫૮
અસારવા પેરાપ્લેજીયા હોસ્પિટલ સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસ, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૪૨૫૮
અસારવા મણીબેન આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ શાહીબાગ રોડ, અસારવા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૬, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૨૬૮૬૨૬૯, (૦૭૯) ૨૨૬૮૬૦૦૩
આંબાવાડી અગ્રવાલ આયુર્વેદિક ઔષધાલય આદિનાથ સોસાયટી પાસે, અપંગ માનવ મંડળ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૧૩૧૪
આંબાવાડી ચૈતન્ય એન પંડયા (બી.એસ.એ.એમ) ૧૧૮, સિદ્ધિદર્શન કોમ્પલેક્ષ, ૧૦૦ ફીટ રોડ સેટેલાઇટ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૯૬૫૩
આંબાવાડી ડૉ કનુભાઈ પટેલ ૪૩, મૌલિક, પી એન્ડ ટી સ્ટાફ વિભાગની પાછળ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૨૯૮૦
આંબાવાડી ડો સંજય પટેલ ૨૮ / બી, પામ સ્પ્રિંગ, ડોક્ટર હાઉસ પાસે, કાલુપુર બેંકની પાછળ, પરિમલ ચાર રસ્તા પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૪૭૮૪
આંબાવાડી ફ્રેશીયા આરોગ્ય કેન્દ્ર ૧૨૦/૧૨૧, ધ ગ્રાન્ડ મોલ, એસબીઆઈ બેન્ક સામે, સ્નેહકુંજ બસ સ્ટોપ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૦૭૬૮
આંબાવાડી પૂર્ણ સ્વાસ્થ્ય આયુર્વેદિક દવાખાનું જી/૨૦, વ્હાઇટ હાઉસ, પંચવટી પાંચ રસ્તા, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૩૦૩૮૧
આંબાવાડી રાજવૈદ્ય ક્લિનિક ૧૭૩, આઝાદ સોસાયટી, આઝાદ બસ સ્ટોપની સામે, સહજાનંદ કોલેજની પાછળ, બ્રહ્મભટ્ટ હોલ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૦૮૫૩
આંબાવાડી સંજીવની કેર ક્લિનિક બી/૫, કૃતિ એપાર્ટમેન્ટ, દોશી હોસ્પિટલની ઉપર, પાસપોર્ટ ઑફિસ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૩૮૩૦
આંબાવાડી શ્રી શક્તિ પ્રતિષ્ઠાન ટ્રસ્ટ એ-૧, મલ્હાર એપાર્ટમેન્ટ, અમૃત જ્યોતિ શાળા સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૫૫૯૧
આંબાવાડી પૂર્ણ સ્વાસ્થ્ય આયુર્વેદિક દવાખાનું જી/૨૦, વ્હાઇટ હાઉસ, પંચવટી પાંચ રસ્તા, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૩૦૩૮૧
આંબાવાડી રાજવૈદ્ય ક્લિનિક ૧૭૩, આઝાદ સોસાયટી, આઝાદ બસ સ્ટોપની સામે, સહજાનંદ કોલેજની પાછળ, બ્રહ્મભટ્ટ હોલ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૦૮૫૩
આંબાવાડી સંજીવની કેર ક્લિનિક બી/૫, કૃતિ એપાર્ટમેન્ટ, દોશી હોસ્પિટલની ઉપર, પાસપોર્ટ ઑફિસ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૩૮૩૦
આંબાવાડી શ્રી શક્તિ પ્રતિષ્ઠાન ટ્રસ્ટ એ-૧, મલ્હાર એપાર્ટમેન્ટ, અમૃત જ્યોતિ શાળા સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૫૫૯૧
આંબાવાડી ડો મનુભાઈ ગોદાણી ૩૦૫, ધીરજ એવન્યુ, આંબાવાડી, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૨૭૪૭૭૦૦, ૯૩૨૭૭૦૭૩૮૩, ૯૩૭૬૨૭૦૬૨૭
આશ્રમરોડ આદર્શ ઔષધ ભંડાર ૨, સાનિધ્ય કોમ્પલેક્ષ, સન્યાસ આશ્રમ સામે, એલઆઈસી બિલ્ડિંગ પાસે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૮૯૯૬
આશ્રમરોડ અક્ષર હેલ્થ કેર પ્રા. લિમિટેડ એ, ૨/૮૦૪, અનમોલ ટાવર, નારણપુરા, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ ૯૧)-૯૪૨૬૦૭૬૭૮૧
આશ્રમરોડ આરોગ્ય તીર્થ એ-૧૮, કેપિટલ કોમર્શિયલ સેન્ટર, સન્યાસ આશ્રમ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૭૫૬૧
આશ્રમરોડ ભરતભાઈ આનંદવાળા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ ૧૩, શપથ ૨, બ્લોક એ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, જૂના વાડજ બસ સ્ટેન્ડ સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ ૯૧)-૯૮૨૪૨૬૨૩૬૯
આશ્રમરોડ ચક્રપાની આયુર્વેદ સારવાર અને પંચકર્મા જી/૪/૫, બોડીકેર મેડિકલ સેન્ટર, જુના વાડજ બસ સ્ટેશન સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૫૩૬૧૦
આશ્રમરોડ ડૉ એફ આઈ હકીમ ૪૦૩, નંદન કોમ્પલેક્ષ, મીઠાખળી રેલવે ક્રોસિંગ સામે , નટરાજ સિનેમાની બાજુમાં, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ ૯૧)-૯૯૨૫૦૩૧૧૫૭
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17